تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - مَرآ این گونه تصور کن

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

مَرآ این گونه تصور کنمَــرآ

ایـن گــونه تصـــور کـن

                                 ســـاده

                                                 آرام

                                   بی حوصلــ ــه

با همـان پیــراهَن سبـز آبـی

                                   که بُلنـــــدایش

                                                      زانــــوهایم را می پوشــــاند

و چیـــن هایش

                                  ریز و یکــ دست تا پاییـن چیـن خــورده اسـت

با همــان کفـش عروسکــی ِ سفیــد وُ

                                  مــــوهایی بــاز ُ مُجَعَــــد

                                    و ناخـــن هایی که همیشــه لاکـــــــــ خــورده

مَـــرآ

ایـن گــونه تصــــور کـن

                           رویــا پــرداز

                                           احســـــــ ـــــ ـاسی

                                                      و کمــی شــآعـر ...

با همــان خودکــار ِ آبــی وُ

                                             دفتــر ِ گـُـل گـُلــی

که گــاه گاهــی که دلــش می گیــرَد

                                       یا میــلِ به رویــا دارد

                                                دفتــرِ شعـــــرش را بَـر مـــی دارَد

و واژه هـــا را

                آنگـــونه کنـار هـم می چینـــد

                                   که تـــو از خواندنشـــان غـــرق ِ رویــا شَـوی

 

مَــــرآ

ایـن گـــونه تصــــور کـن

                            یکــــ دختـــر ِ سـرد و خستـــه

                                                          با لبخنــدی تلــخ

که گوشـــــــــه ای  آرام کـِز کــرده

                       و عاشقـــانه های ِ نگفتــه اش را

بـرای کسـی که هیـــچ وقــت نبــود

                                       شعـــر می کنــد

مَــــرآ

                            ایـن گــونه تصـــور کــن  ...

 
 

فاطیمــا نوشت : دلنوشتـه ای از خــودم[ 28 آذر 97 ] [ 00:18 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]