تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - تا کی قَراره ؟!

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

تا کی قَراره ؟!

تا کِـی قَــراره ِ هـر شب تـوو خیــالاتَم

با تــو بِـرَم تا اون سَـر ِ اَبــرآ

تا کِـی قَــراره ِ تــو نیــای ُ مـن

تنهــا بمــونَم با تــو وُ دَردآ

تا کِـی قَــراره ِ سَهمـم از دستــآت

یــآدش باشـه تـوو هـر سـآعـت وُ لَحظـَـم

تا کِـی قَــراره ِ غـم تــوی ِ مــوهـآم

گُل شـه با عطــر ِ لالـه و شبنــم

تا کِـی قَــراره ِ آرزوهــآمـو

رنگی کنـم تـوو دنیـای ِ وارونــه م

تا کِـی قَــراره ِ تصــویر ِ چِشمــآتـو

قـابش کنـم تـوو گـوشه گوشـه ی خــونه م

تا کِـی قَــراره ِ تـوی رویــآهام

یک دیـــوونه رو نقــاشی کنـم با عشــق

تا کِـی قَـــراره ِ تـوو آغــوش ِ سَـرد ِ مـن

گَرمــآی ِ آغــوشت نبـاشه با مهــر

تا کِـی قَــراره ِ از هَـر دَری رَد شـم

پُشتِــش یـه صَبــر ِ بی انـدازه ای بـاشه

تا کِـی قَــراره ِ زندگـی با مـن

بی رَحــم تَر از گذشتـه ام باشـه

تا کِـی قَــراره ِ مـن بی تفــاوت شـم

از هـر چی عشقــه ِ تـوی این دنیـآ

تا کِـی قَـــراره ِ این دل , ویـروون شـه

تـوو حـال وُ تـوو آینــده وُ فَــردآ

تا کِـی قَــراره ِ دلتنگیــآی ِ مــن

شعـری بشـه تـوو هر صفحــه و دفتـــر

تا کِـی قَـــراره ِ حالـم این باشـه

حَســرت بشـه هـم بـازی ِ قسمــت

طبقه بندی: نوشته های ترانه وار،
[ 3 شهریور 97 ] [ 22:23 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]