تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - تا کی قَراره ؟!

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

تا کی قَراره ؟!


تا کِـی قَـــراره ِ هـر شـب تـوو خیـــــالاتَم

                            با تـــو بِــرَم تا اون سَــــر ِ اَبــــرآ

                                         تا کِــی قَـــراره ِ تـــو نیـــای ُ مــن

                                                                      تنهــا بمـــونَم با تـــو وُ دَردآ

تا کِـی قَـــراره ِ سَهمَــم از دستـــآت

                 یــآدش باشـه تـوو هـر ســآعــت وُ لَحظـَـم

                                    تا کِـی قَـــراره ِ غــم تــوی ِ مــــوهـآم

                                                             گـُــل شـه با عطــر ِ لالــــه و شبنـــم

تا کِــی قَـــراره ِ آرزوهــــآمـو

                    رنگـی کنــم تـوو دنیــای ِ وارونــــه م

                                   تا کِـی قَـــراره ِ تصــویر ِ چِشمـــآتـو

                                                   قـــابش کنـم تـوو گـوشه گوشــه ی خـــونه م

تا کِـی قَـــراره ِ تــوی رویــــآهام

           یکــــــ دیـــوونه رو نقـــاشی کنـم با عشــق

                           تا کِـی قَــــراره ِ تـوو آغــوش ِ سَــرد ِ مــن

                                                            گَرمـــآی ِ آغــوشت نبــاشه با مهــر

تا کِـی قَـــراره ِ از هَـر دَری رَد شَــم

            پُشتِــش یـه صَبــر ِ بــی انـدازه ای بـاشه

                                           تا کِــی قَــراره ِ زندگــی با مـن

                                                               بــی رَحـــم تَر از گذشتـــه ام باشـه

تا کِـی قَـــراره ِ مــن بــی تفــــاوت شَـم

              از هـر چــی عشقــه ِ تــوی ایـن دنیــآ

                              تا کِـی قَــــراره ِ ایـن دل , ویــروون شـه

                                                               تـوو حـــال وُ تـوو آینـــده وُ فـَـردآ

تا کِـی قَـــراره ِ دلتنگیـــآی ِ مــن

                  شعــری بشـه تـوو هر صفحــه و دفتـــر

                                 تا کِـی قَــــراره ِ حالــم ایـن باشـه

                                                              حَســـرَت بشـه هـم بـازی ِ قسمـــت

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دلنوشتــه ای از خــودم[ 3 شهریور 97 ] [ 21:23 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]