تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - بیرون بیا از پیله ی رویاهایم

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

بیرون بیا از پیله ی رویاهایم

یک روز بیـرون بیـآ از پیلـه ی ِ رویـاهایم

و دوستَـت دارَم هایت را بوســه کـن روی ِ لب هایم

و با بوسـه هایت رنگ بِـزن دنیـای ِ خـاکستری ام را ؛

دستــانت را همــراه دستـانم کـن و پـاهایت را هـم گام ِ پاهـایم ؛

و با مـن تا آن سـوی ِ بیــداری ها قَـدم بِـزن ؛

با مـن تا بُلَنــدترین نقطـه ی ِ این شهـر بیـآ ,

رو به مـوسمی تَرین بـآد ,

و پُشـت به مُـــردادی تَرین آفتـاب بـایست ؛

صــورتَت را به گـردَنـم بِچَسبــان ,

و چَشـم هایت را همـانند چَشـم هایم بِبَنــد

و دسـت هایت را مــوازی ِ دسـت هایم باز کـن

و کودکـانه با مـن بخنــد ,  با مــن بِرقـــص

و در عطــر ِ اَقــاقی ِ مــوهـآیم گُـم شــو ؛

یک روز بیـرون بیـآ از پیلـه ی ِ رویـاهایم

تا این دل شوقــی بـرای ِ نوشتـن ِ شعــرهای ِ عاشقــانه

و ذوقـی برای ِ دیــوانه شـدن و عــاشقی کـردن پیــدا کنـد ؛

مثـل ِ بادکنک هایی که در دسـت هایمان ,

همیشـه شوقـی برای رقصیــدن وُ ذوقــی برای ِ پــرواز دارنـد

آن قَــدر که گاهـی وَحشیــانه از دست هایمان رَهــآ می شونــد

و به آغــوش ِ آسمــان پَر می کِشنــد ,

گویی که سالهــاست دلتَنگ ِ این آبـی ِ کَبــود بــوده اند ؛

یک روز بیـرون بیـآ از پیلـه ی ِ رویـاهایم

و دُنیــای ِ خَستــه ی مَــرا

رنگـی تَر از تمـام ِ رَنگیـن کمـان ها

و آبی تَر از تمـام ِ آسمــان ها , آغـــوش بـاش ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 24 مرداد 97 ] [ 22:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]