تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - بیرون بیا از پیله ی رویاهایم

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

بیرون بیا از پیله ی رویاهایم


یکــــــ روز

                         بیــرون بیــآ از پیلــه ی ِ  رویــ ــاهایم

و دوستَــت دارَم هایت را

                                                              بوســـــــــــــه کُـن روی ِ  لــب هایم

و با بوســــه هایت

                      رَنگــــ بِـزَن دنیـــای ِ خـــاکستری ام را

دستـــانت را همـــراه دستـــانم کُـن

                          و پــاهــایت را هـم گــام ِ پــاهـایم ؛

                                            و با مـ ـن تا آن ســوی ِ بیـــداری ها

                                                                                      قَـَــدَم بِـزَن ...

با مــن تا بُلَنـــــــــدترین نقطــه ی ِ ایـن شهــر بیـــآ

رو به مـــــــــــــــوسمی تَرین بـــآد

                                              و پُشـت به مُــــــــــردادی تَرین آفتــاب بـــایست ؛

صــورتَت را به گَــردَنـم بِچَسبـــان

                                         و چَشـــــم هایت را

                                                                         همــانند چَشــم هایم بِبَنـــد

و دســت هایت را

                          مـــوازی ِ دســت هایم بــاز کُـن

و کودکــــانه

                با مــن بّخَنـــــــد

                                 با مــن بچَــــرخ

                                                    با مــن بِرَقـــــص

                                                    و در عطــر ِ اَقـــاقی ِ مـــوهـآیم گـُـم شــو

یکــــــ روز

                           بیــرون بیــآ از پیلــه ی ِ  رویــ ــاهایم

تا ایـــن دل

شوقــی بـرای ِ نوشتَــن ِ شعـــرهای ِ عاشقـــانه

و ذوقـــی بـرای ِ

                               دیـــوانه شــدن و عـــاشقی کــردن

                                                                                      پیـــدا کُنَــد ...

مثــل ِ بادکُنکــــــــــــ هایی که در دســت هایمان

                                        همیشــه شوقــی بـرای رقصیـــدن وُ

                                                                 ذوقــی بـرای ِ پــــرواز دارنـد ...

آن قَـــدر که گاهــی

                      وَحشیـــانه از دســـت هایمان رَهــ ــآ می شَوَنــد وُ

                                                       به آغـــوش ِ آسمـــان پَـــر می کِشَنـــد ...

گویــی که سالهـــاست

              دلتَنگـــــ ِ ایـن آبــی ِ کَبــود بـــوده اند ...

یکــــــ روز

                  بیــرون بیــآ از پیلــه ی ِ  رویــ ــاهایم

و دُنیــای ِ خَستـــ ــه ی مَــرا

               رَنگــی تَــر از تمــام ِ رَنگیــن کَمــان ها

                                             و آبـــی تَـر از تمــام ِ آسمــان ها

                                                                                آغــــوش بــاش ...

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دلنوشتــه ای از خــودم

[ 24 مرداد 97 ] [ 21:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]