دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

موهای ِ من وُ شعرهای ِ تو

با مـوهــــآیَم شعـــــــــر می بـافــت

بـــاز که بــود

         تا رویــــا پَــــــروازِشان مـــی دآد

                                                  خیــس که می شُـــد

                                                                             می بوییـدِشـــــآن

تـآب که می خــــورد

                                     خــود را میــان ِ هـر پیــچ و خَــم َش گـُـــم می کــرد

و گاهــی که بـآز و تـآب خـورده و خیـــــس بــود

                                                      با چَشـــم هــآیش

که به طــرز ِ دِلبَـــــرآنه ای وَحشـی می شُــد

چُنـان نگـــــاهَم می کـرد

                     و چُنـان نفـــس می کشیــد مـرا

                                         که از هُـــرم ِ نَفَـــس هـایش

هـــزار پَروانـــــه از پیلـــه ی احســـآسم

                                              تا آسمــان ِ لــب هایش

                                              بـرای ِ بوســـه چینــی  پَـــــرواز می کردنــد

عجیــب نبـود که دوستَــش داشتــم

او مـرا

         جــــــــــــور ِ دیگــری می دیــد وُ

                                جـای ِ دیگــری تصویــر می کــرد

جایی میـــان ِ

تمام ِ رویــآها و کتــآب ها و قصــــه ها

جـایی میـان ِ خط خطــی هایی که مــ ــن

                                    شعــ ــر می خوانـــــدَمَش و او

                                            عشـــ ــ ــق

 

 فاطیمـا نوشــت : دلنوشتــه از خــودم

[ 8 مرداد 97 ] [ 22:40 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]