تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - شعری سُرخ

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

شعری سُرخ

روزی که بیــآیی

با مـوهآیی بـاز و شـآلی سُـرخ به اِستقبـالت خواهــم آمـد

و با تــو از تمـام ِ بوسـه ها و آغــوش های ِ نـارَس

در فصــل های ِ بی تـو ,

زیـر ِ سَقــف ِ خـاکستری ِ این شهــر حرف خواهـم زد

و قَهــوه ای ِ چَشمــآنَم را زیـر ناز های ِ زَنـانه ام پنهـان خواهـم کـرد ؛

تا فرصــت ِ لَمـس ِ دستـان ِ تــو برای بالا آوردن ِصورتـم

و دوئــل چَشــم هــایِمان را از دسـت ندهــم

روزی که بیـآیی

پیرآهــن ِ خستگـی های ِ مـــن

در آغــوش ِ بازیگـوش ِ تــو جـان خواهـــد گرفــت

و لبخنــدهای ِ گُـم شـده

راهِشـآن را دوبـاره پیــدآ خواهنـد کـرد

روزی که بیـــآیی

مـن تنهـا شـآعـر ِ خجـالتی ِ این شهـر خواهـم بـود

که تعــادل ِ عشــق را ,

با شـآل ِ سُـرخ وُ مــوهای ِ بـازش بَـرهَـم ریخـت

روزی که بیــآیی

پَرچـم ِ سُــرخ ِ این شعـر ,

از عــرض ِ شـانه های ِ تــو به اِهتِــزاز دَر خواهــد آمـد

آن زمان که شـآنه هایت را دور می زَنَـم و ُ

به کوچـه بـاغ ِ پشـت ِ گردنــت راه مــی یــآبَم

و این شعــر را همـان جـا با نَـوای ِ بوسـه

آرام تَر از همیشـه در گــوشت زمزمـه می کنـم ....

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 1 مرداد 97 ] [ 00:45 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]