دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

شعری سُرخ


روزی که بیــآیی

                   با مــــــوهآیی بــاز و شـآلی سُــرخ

                                                             به اِستقبــــالت خواهــم آمــد

و با تــ ــو

                 از تمـام ِ بوســه ها و آغــوش های ِ نــارَس

در فصــل های ِ بــی تـــو ؛

                       زیـر ِ سَقــف ِ خــــاکستری ِ ایـن شهــر

                                                                       حرفــــــ خواهــم زَد

و قَهــوه ای ِ چَشمــــآنَم را

                زیـر نــاز های ِ زَنــــانه ام

                                         پنهـــان خواهــم کــرد ؛

تا فرصــت ِ لَمــس ِ دستـــان ِ تـــو

                  بـرای بـالا آوَردَن ِصورتَـم

                                    و دوئــل چَشــم هــایِمـان را

                                                                     از دسـت نَدَهَـــــــــــم

روزی که بیــآیی

            پیرآهَــن ِ خستگــی های ِ مـــن

                                 در آغــوش ِ بازیگـــوش ِ تــو

                                                                    جـان خواهَـــد گرفـــت

و لبخنـــدهای ِ گُــم شـده

               راهِشــآن را دوبـاره پیـــدآ خواهنــد کـرد

روزی که بیـــــــــــآیی

                                 مـن تنهـا شــآعـر ِ خجـــالتی ِ ایـن شهـر خواهـم بـود

که تعـــادل ِ عشــق را

                                 با شــآل ِ سُــرخ وُ

                                                        مـــوهای ِ بـازَش بَـرهَـم ریخــت

روزی که بیــــــــــآیی

                   پَرچَــم ِ سُــرخ ِ ایـن شعـر

                                   از عــرض ِ شــــانه های ِ تــو

                                                             به اِهتِـــزاز دَر خواهــد آمــد

آن زمـان که شــآنه هایت را دور می زَنَــم و ُ

                                        به کوچـه بـاغ ِ پشـت ِ گردَنَــت راه مــی یـــآبَم

و ایـن شعــــــــر را

                             همـان جــا

                                        با نَــوای ِ بوســــه

آرام تَـر از همیشــه

                                                          در گــوشت زمزمـــ ـه می کنـم

 

 

 فاطیمـا نوشـت : دلنوشتــه ای از خــودم

[ 31 تیر 97 ] [ 23:45 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]