دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

لحظه ای در خواب و رویآ


با اَبـــروهایی دَرهَـم و لـب و لوچــه ی آویــزان

                                  سَـربنــدی را که دور سَــرَم بستــه ام ؛

                                                                               مُحکَــم می کنــــم

و همیـن طــور که مشغــول ِ کـار کردَنَــم

                          زیـر لـب زمزمـــه می کنــم :

                                      خستـــه ام از کَدبــانو بــودن

                                                                      خستــه ام ... خستـــه ...

صِــــدایَت را

            از پُشــت ِ سَـر می شِنَـــــوَم

                                                  که صِــــدایَم می زَنـی

بـــانو جـان ؟!

                          دِلبَــر جــان ؟!

غُـر زَدَن به آن صــورت ِ قَشَنگتــان نمی آیَـــد تَصَـــــدُق َ ت !!!

                                           بــاز کـن آن اَخـــم های ِ دَرهَــم وُ بَرهَمَــــت را !

گوشــه چَشمــی نازکــــــ کنـم وُ

                                      رویَــم را بَرگَــــــــــــــــــردانَم

و تــو بی تــوجه به اَخـــم هایَم

                             دو اِستکــان چـای ِ داغ بریــزی وُ بُگــذاری روی میـز

و همـان طــور که مشغــول کـار کَردَنـــم

                          خــودت را به مـ ــن نزدیکـــــــــ کنـی وُ

                                                     دســت هایَت را دور ِ کَمَـــرَم حَلقــه کنـی

و همــان گــونه که حَلقـــه ی ِ دَستـــانَت

                                  تَنگـــــــ وُ تَنگــــــ تَر می شَــوَد

                                  بوســـه ات روی گَردَنــم مَکثــی کُنَـــد بـرای اَبَــــد ...

بایـد چیــن های ِ روی ِ اَبـــروهایَم دیــــوانه باشَنــد

که از این لحظــه به بعـد بِخواهَنـــد اَخــم بِمـــانَند !

                 مَگـر می شَـوَد به راحتـی از آغــوش و بـــوسه های ِ تــو , گذشــت ؟!

سَــرَم بی اختیــار

                    به ســـــوی ِ تــو بَـر می گَـــردَد

                                                    و لـب هــــآ

                                                               و لــب هـآیِمان ...

و سَـربَنــــدی که آرام از روی ِ سَـرَم سُــر می خـــورَد وُ

                                                                        روی ِ زمیــن می اُفتَـــد

و پیراهَنــی که

                   دُکمـــه هایَش تا نیمــه بــاز شــــده ...

 

چــای سَـرد شُـد دختَـــرَم !

                                چــای سَـرد شُـد دختَـــرَم !

با ایـن صِـــدا

                                       از ایـن خــواب وُ رویــا بیـــدار می شَــوَم

در حالــی که با اِستکــان ِ چـای ِ دَر دَستـــم

                        به نقطـــه ای دور خیــره شــده ام

و با خـود فکـــر می کنــم

                                                                مـن از کَدبـــانو بـودن که نـه !

مــن از این عــادت به بـی عشــق زندگـی کَـردَن

                                                                     خستـــه ام ... خستــــه ...

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم


[ 20 تیر 97 ] [ 22:10 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]