تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - بهشت ِ تو

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

بهشت ِ توحاضـرم در عـــوض ِ دسـت کشیــدن ز ِ بهشــت

                      طــرح ِ لــب های ِ تــ ـو را مُهـر کُنَـم روی ِ تَنَــم خِشـت به خِشــت

 

 

فاطیمـا نوشـت : تکـــ بیتی از خودم[ 13 تیر 97 ] [ 14:48 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]