دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

حِس ِ خوب ِ شعر


دَســــــت هــآیت

                                        خالـــق ِ شعــری ست عاشقــــانه

که حُســن ِ مَطلَــع ِ تمـــــام ِ غَــزَل هآیـش

                           گیســـ ــوآن ِ سیــاه ِ مــن اسـت

و دوسـت داشتَنَـــــت

بِســآن ِ شکــوفه هآی ِ اُردیبهشتــی ست

               زیبـــآ

                                  سِپیــــــــــد

                                                            خــــوش بــــــو

دَسـت ِ دوسـت داشتَنَــت را

                                از دَســت ِ شعـــرهــآیم رَهــــ ــ ـا مَکُـن

که بــــی تــ ــو

                                                     رَنگ ِ ایـن شعــرهــآ سِپیــــد نیســت

 

  

فاطیمـا نوشـت : دلنوشتــه ای از خــودم

[ 30 اردیبهشت 97 ] [ 21:22 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]