دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

هَوَس انگیز است


مثـل ِ هــوای ِ خوش ِ اردیبهشت

                          مثـل ِ عطــر ِ شکوفـــــــــــــه های ِ سیــب

                                       مثـل ِ خاکـــــ ِ بــاران خــورده ی ِ کـوچه بـاغ ها

مثـل ِ خندیــدن , در اوج ِ گــریه

                         مثـل ِ صِـــدا کـَردن ِ اسمَــم از زبــان ِ تـ ــو

                                                                 مثـل ِ نـــــوازش ِ مـــوها در بـــاد

مثـل ِ اولیــن قَــــــــرار ِ عاشقــانه

                                              مثـل ِ فکـــر ِ اولیــن بــــــــــــــوسه

مثـل ِ بــاز کــردن ِ دُکمـــه ی ِ پیـراهَنَـــت در تـــاریکی

                                          مثـل ِ استشمـــام ِ عطـر ِ تَنَــت در شـب

مثـل ِ مَستـی ِ خــوردَن ِ اولیــن شَــراب

                                                     مثـل ِ نوشتــن از تـــ ــو به وقــت ِ عـــاشقی

هَـــوَس انگیـز اسـت داشتَنَــــت

                                           هَـــوَس انگیـز است بِدَســت آوَردَنَـــت

همــان قَــــــدر پُـر عَطَــش

                           همــان قَــدر خواستَنـــــــــــــــی

و مـــ ــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن

                                                            آن دیوانــــــه ی ِ شــاعر

که سالهـــاست بـرای تـــو

                                     بـی آن که باشـــی

                                                                            می نــــــــــــــــــــــویسم

 

 

 

 

فاطیما نوشت : دلنوشته ای از خودم[ 17 اردیبهشت 97 ] [ 22:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]