تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - هَوَس انگیز است

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

هَوَس انگیز است

مثـل ِ هــوای ِ خوش ِ اردیبهشت

مثـل ِ عطــر ِ شکوفــه های ِ سیــب

مثـل ِ خاک ِ بـاران خــورده ی ِ کـوچه باغ ها

مثـل ِ صِــدا کـردن ِ اسمَـم از زبان ِ تــو

مثـل ِ اولیــن قَــرار ِ عاشقــانه

مثـل ِ فکــر ِاولیــن بـــوسه

مثـل ِ باز کـردن ِ دُکمـه ی ِ پیـراهنـت در تـاریکی

مثـل ِ استشمــام ِ عطـر ِ تَنَـت در شب

مثـل ِ مَستـی ِ خـوردَن ِ اولیـن شَــراب

مثـل ِ نوشتـن از تــو به وقــت ِ عـــاشقی

هَـــوَس انگیـز اسـت داشتنـت ,

هَــوس انگیـز است بِدَســت آوَردنـت ؛

همـان قَــدر پُـر عَطَــش , همـان قَــدر خواستنــی

و مـن آن دیوانــه ی ِ شـاعر

که سالهــاست برای تــو بی آن که باشی می نــویسم ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 17 اردیبهشت 97 ] [ 23:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30