تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - یه جوری آبی می پوشم

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

یه جوری آبی می پوشم


یه جـــوری آبــــــی می پــــوشم

                         که هــوش از سَــرِت بِپَـــره

                                            که یـــادت بِــره خستـــــه ای

                                                                    که یـــادم بِـرِه سَردَمـــــــه

یه جــوری با چِشــام نِگـــات می کنــم

                  که از دیـوونگی رَد بِشــی

                                    که پِلکاتـــو آهستــه هِـی وا کنــی

                                                            که چِشمــــاتو هـی خُمـــارِش کنـی

یه جــوری با لَبــام صِـــدات می کنـم

            که گـــوشت از صِـــدام پُــر بشــه

                          که هیـــچ صــدایی جُــز صِـــدای ِ منـو

                                                که هیــچ صــوتی تـوو گوشــات پَخــش نشـه

یه جــوری بـاهـات عــاشقی می کنـم

                          که از خاطـــره پُــر بشـی

                                     که عشقـــم نَــرِه از سَـــرِت

                                                         که دلتنگــــــ ِ نَفَــس هام بِشــی

یه جــوری باهـــات مُـــدارا می کنــم

                 که حـــال ِ بَـــدِت , خـــوب شه

                                    که حالـــــی به حالــی بشــی

                                                            که حــــالت بـاهــام خــوب شـه

 

یه جــوری آبــــــی سَــرَم می کنــم

               که آبــی بِشـه رنگـــــــ ِ مــن

                            که مــــوهام بیُفتــه رو صـــورتت

                                                         که مَســت شـی از دلبـــری های ِ مـن

 

 

 

 

فاطیمـــا نـوشت : شعــــری از خـــودم
[ 21 فروردین 97 ] [ 22:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]