تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - حال ِ خوب ِ بهاری

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

حال ِ خوب ِ بهاریدلــ ـم یکـــــــــــ حــال ِ خــوب می خواهَـــــد

                      حالــی که در آن " خــوب " همـان " خــوب " باشَــد

                                            و دلتنگـ ــ ـی بـی معنـــا ترین حــال ِ مُمکــن ؛

حــالی که در آن غیــر ِ مُمکــن ها , مُمکــن

                                       و آرزوهــا به سَقــف ِ رویـــاهـامان آویــزان نشــده باشَنـد

حالـی که رسیــدن ها , معنــی ِ " رسیــدن " دَهـــد

                                 و هیــچ نبــودَنی , حســـرت بَـر دل ِ ویـــرانه مان مَـگذارَد

دلــ ـم یکــــ حــال ِ خــوب می خواهَـــــد

                            حالـی که در آن , دل و عقــل با هـم نَجَنگَنـــد

                                              و بلاتکلیفــی , کابـــوس ِ تلــخ ِ زندگــی ِ مان نباشَــد

دلــ ـم یکــــ حــال ِ خــوب می خواهَـــــد

حالـــــــــی که

                بَهـــارَ ش

                                               آدَم هـــــــای َ ش

                                                                  دوستَـــت دارَم هایَش

                                                                                          سَبــــز باشنــد

حالــی که نــوروز َ ش ؛

                      نویــد بخــش ِ رویــایی ترین روزهـــا

                                                                    و شاعـــرانه ترین شـب ها باشَــد

روزهــایی به زیبــایی ِ هــوای ِ خــوش ِ اُردیبهشــــــــت

                                             و شــب هایی به بُلَنــــدای ِ شـب های ِ گــرم ِ مُــــرداد

دلــ ـم یکــــ حــال ِ خــوب می خواهَـــــد

                                              حالـی که در آن

                                                            " حــال ِ تــ ــو " خــوب باشَـــد

 

 
فاطیما نوشت : دلنوشته ای از خودم

[ 1 فروردین 97 ] [ 13:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]