تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - حالم را خوب کن !

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

حالم را خوب کن !



بیــآ کمـی حالــــم را خـــوب کـن !

مثـلا بگـــو :

              رو به رویــم بنشیــن و به چَشــم هایم زُل بزن ؛

                              مــن تا دَه می شمــــــــارم

                                                                هر که خندیـــد بازنـــده می شَــوَد !

مـن هـم اَخــــم هایم را دَرهَـــم کنـم و لــب هایم را آویــزان ؛

                                                   بپرســَم آن وقـت بازنــده بـاید چـه کــار کنــد؟!

قیـــافه ی ِ حـق به جــانبی به خــودت بگیــری و بگـــویی :

                                                                       برنــده را ببـــوسد ... !

به چَشــــم هایت زُل بزنــم و شــروع  کنــم به شمـــاردن

                    یکــــــ

                                         دو

                                                         ســــه

                                                                    و بعـد , هـآی هـآی بخنــــدم ...

ذوق کنــی و قنـــد تـوی دلــت آب شَــوَد

و با آن چهــره ی ِ خنــــــــــــــــدانی که

                           شِــرارَت از چَشــم هایش می بــارَد ,داد بزنـی مـن بُـــــــــردَم

                                                        بوســـه ی ِ مـا را بِــده تا برویــم خانــوم !

اَخــم کنـم و شانــه ام را بــالا بینـــدازَم و ُ بگــویم :

آغــا جـان قبـــول نیسـت!

                                   تـ ــو از قصــد مـرا خنـــداندی! اصـلا مـن بــازی نمی کنـم !

بخنــــــــدی و بگـــویی :

                                       عـــاشق ِ همیــن جِــر زَنــی هایت هستــم دیــــوانه جــانم

باشَـــد , اصـلا مـن بـ ــ ـــاختــم !

                                    اجــازه ی بوســه می دهیـــد خانــوم؟!

سَــرَم را از خجــالت خَـــم کنــم وُ

                                            پــایین بینــــــــــــــــــــــــــدازَم

کنـــارم بنشینـــی

                            صــورتت را از خَرمـــن ِ مــ ــوهایم رَد کنی

                                                   و جــایی میـان ِ پیـچ و تــاب َ ش گــُـم شَــــوی

و بوســه ات ... و بوســـه ات ...

                                                      آه بوســـه ات ....

بیــآ کمـی حالـــم را خـــوب کـن !

                       مثــلا بیـــآ وُ ایـن شعــر را واقعــی کــن

                                                    قــول می دَهَــم دیگــر جِـر زَنــی نکُنـَــم






فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه از خــــودم




[ 16 اسفند 96 ] [ 22:41 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]