تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - دست های ِ من

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

دست های ِ من

از دســت های ِ مــن ســاده مَگــذَر!

دسـت هـایم پُـر از تُـو اَنـد

وقتـی آنهــا را در دو طـرف ِ صورتـت می گــذارم وُ

به چَشـم هایت زُل می زَنَـم ؛

وقتــی روی لـب هایت می کِشَــم وُ خُمـارَت می کنـم

دسـت هـایم پُـر از تُـو اَنـد

وقتـی دور ِ گَردنــت حلقــه می شــوند

و با بوســه ای گـرم دیـوانـه ات می کنـم ؛

وقتـی لا به لای ِ مــوهای ِ کوتـاه ِ مَــردانه ات

شــانه می شــوند و ُ بی قــرارت می کنـم ؛

دسـت هـایم پُـر از تُـو اَنـد

وقتـی دُکمــه های پیراهنـت را یک به یک باز می کنـم

و تـو را به عشــق بـازی دعــوت می کنـم ؛

وقتـی بَر تَـنَـت می کِشَــم وُ

بوسـه بوسـه دوستــت دارم می کـارَم به رویَـش

دسـت هـایم پُـر از تُـو اَنـد

وقتـی خستگــی را از تَـن ِ شـانه هایت به دَر می کنـد

وقتــی در یک عصــر ِ سـرد ِ زمستـانی

تــو را میهمـان ِ یک چـای ِ دارچینی می کنـد وُ

رو به رویـت می نِشینــد و با چَشـم هایت مُشـاعره می کنـد

دسـت هـایم پُـر از تُـو اَنـد

وقتـی برایَـت غـزل غـزل می نویســم ,

تا تــو بیـت به بیـت بخوانـی ِ شان ؛

از دسـت های ِ مـن ســـاده مَگــذَر ؛

دسـت های ِ مـن پُـر از عطــر ِ گـل های ِ عشــق ِ تُـو اَنـد ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 30 بهمن 96 ] [ 00:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30