دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

دست های ِ من


از دســت های ِ مـ ــن ســـاده مَگــذَر ...

دســت هـایم پُـر از تُـــو اَنـد

                وقتـی آنهــا را در دو طـرف ِ صورتــت می گــذارم وُ

                                                                    به چَشــم هایت زُل می زَنَــم

وقتــی روی لـب هایت می کِشَــم وُ

                                                       خُمــارَت می کنـم

دســت هـایم پُـر از تُـــو اَنـد

                 وقتـی دور ِ گَردنــت حلقــه می شَـــوَند

                                        و با بوســــه ای گـرم

                                                                            دیـوانـــه ات می کنــم

وقتــی لا به لای ِ مـــوهای ِ کوتــاه ِ مَــــردانه ات

                                                   شــانه می شَــوَند و ُ بــی قـــرارَت می کنـم

دســت هـایم پُـر از تُـــو اَنـد

وقتـی دُکمــــــــه های پیراهَنـــت را

                                        یکــ به یکــــ بـاز می کنـم

                                        و تـــو را به عشــق بـازی دعـــوت می کنـم

وقتــی بَر تَـنَــت می کِشَــم وُ

                                          بوســه بوســه دوستــت دارم می کــارَم به رویَــش

دســت هـایم پُـر از تُـــو اَنـد

                                       وقتــی خستگـــ ــ ــی را

                                                           از تَـن ِ شــانه هایت به دَر می کنــد

وقتــی در یکــــ عصــر ِ سـرد ِ زمستـــانی

                                        تـــو را میهمــان ِ یکــــ چــای ِ دارچینــی می کنـد وُ

رو به رویــت می نِشینــد

                            و با چَشـــم هایت مُشـــاعره می کنـد

دســت هـایم پُـر از تُـــو اَنـد

                 وقتـی برایَـت غـزل غـزل می نویســم

                                                            تا تــو بیـت به بیـت بخوانـــی ِ شان

از دســت های ِ مـ ــن ســـاده مَگــذَر ...

                                              دســـت های ِ مــن

                                              پُـر از عطــر ِ گـــل های ِ عشــق ِ تُـــو اَنـد

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم
[ 29 بهمن 96 ] [ 23:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]