دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

چشم ها و صداهاو تَلــخ تَـر از

                          چَشــــم های ِ وَحشـی زنـی که

                                                                فرامـــ ــوش نمی شَــوَد

صِـــــدای ِ بَـم ِ مَــــردانه ای ست

                      که دیگـر شنیــده نمی شَــوَد

و گوشــــــــــــــــــی ِ تلفنــی ست

                                                          که دیگـر زنگـــــ نمی خــورَد

جهــان ِ بی چشــم ها و صِـــداها

                               جهــان ِ واژگــــانی ست

                                                    خالــی از ایهــام ها و استعــاره ها

جهــانی که

                   آدم هـــــایش

                                   دلتنگــــی را

شاعـــــرانه

                هـَر صبــــــــح

                              پشــت ِ لبخنـــد هاشان

                                                              پنهــــ ــــ ـ ـــان می کننــد

و هَـر شـب

                   عاشقــــانه

                             اشکـــــــ می ریزَنـــــد

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دلنوشتــه ای از خــودم
[ 11 بهمن 96 ] [ 23:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]