دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

تکرارِ نا آرام


تا به حـال غمـی گوشــه ی قلبــت رِخنــه کــرده ؟!

                                                صـــدایش دِلــ ــت را آواره کــرده؟!

به خـود پیچیـــده ای از دَرد وُ از زَخـــم ؟!

                                       زَدی بَـر چهـــره یِ بـــی روح ِ خـود ،لبخنـــدی از دَرد ؟!

پَریشــان گشتـه شـب هایت با دلتنگــی وُ آه ؟!

                                        فُــرو بُـرده ای بُغـــ ــض هایت را با صَبــری جانکـــآه ؟!

تــو خُشکـــانده ای ریشــه ی احســــــاس ها را ؟!

                                              زَدی قیـــد ِ تمــام ِ عشـــق ها را ؟!

خــودَت با دسـتِ خـودَت ،خـودَت را آزار دادی ؟!

                      فَلَکـــــــــــــــــــــ را بـــآنی ِ آوار خـــواندی؟!

                                                بـرای ِ روزهــایت گریـه کـردی؟!

                                                           میـان ِ خواهــش هایت مـــویه کـردی ؟!

شبیــه ِ چشــم هایی که ، پنهــان می کنــد رازی ؛

             تــو پنهــان کـرده ای رازی ، که از واگـــویه اش بَـر خـود

                                                                       هَــــراس بَـر دل بَــــرداری ؟!

دِلا ! عشقـــآ ! ثَنــآ ! جــانـا !

                       تــو پیــدا کــرده ای راهــی ، که بُگشـــآیَد دَری آن ســوی ِ رویــاهـا ؟!

اگـر روزی دَری واشـــــــــــد

                                      از آن پنهــان ترین ،پنهــان ِ ایـن دنیـا
بگــــــــو در گـــوش ِ او آرام

                                            که مـــن خَستـــــم از ایـن ، تکـ ــرار ِ نا آرام !

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : شعـری قافیــه دار از خــودم

[ 19 دی 96 ] [ 21:20 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]