تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - تکرارِ نا آرام

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

تکرارِ نا آرام

تا به حـال غمـی گوشـه ی قلبــت رِخنـه کـرده ؟!

صــدایش دِلــت را آواره کـرده؟!

به خـود پیچیــده ای از دَرد وُ از زَخــم ؟!

زَدی بَر چهــره یِ بی روح ِ خـود ،لبخنـدی از دَرد ؟!

پَریشـان گشتـه شب هایت با دلتنگـی وُ آه ؟!

فُــرو بُـرده ای بُغــض هایت را با صَبــری جانکـآه ؟!

تــو خُشکـانده ای ریشـه ی احساس ها را ؟!

زَدی قیــد ِ تمـام ِ عشـق ها را ؟!

خــودَت با دستِ خـودَت ،خـودَت را آزار دادی ؟!

فَلَک را بـآنی ِ آوار خـواندی؟!

برای ِ روزهـایت گریـه کـردی؟!

میـان ِ خواهـش هایت مـویه کـردی ؟!

شبیــه ِ چشـم هایی که ، پنهـان می کنـد رازی ؛

تــو پنهـان کـرده ای رازی ، ؟!

که از واگـویه اش بَر خـود هَـراس بَر دل بَـرداری ؟!

دِلا ! عشقــآ ! ثَنـآ ! جـانـا !

تـو پیــدا کـرده ای راهـی ، که بُگشــآیَد دَری آن سـوی ِ رویـاهـا ؟!

اگـر روزی دَری واشـد از آن پنهــان ترین ،پنهــان ِایـن دنیـا

بگـو در گـوش ِ او آرام که مـن خَستــم از این ، تکـرار ِ نا آرام !

 

طبقه بندی: نوشته های ترانه وار،
[ 19 دی 96 ] [ 22:20 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30