دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منتـــ ـــو

        حتمـا بایـد دوســت داشتنــی بــوده باشـی

                     یا حتـــی

                                مهربــان تر از تمــام مهربـــانی ها

                                                           و آرام تَـر از تمــام ِ آرامـــش ها

آری ...

        تـــو را می گـویَم

ای بـــانوی ِ سپیــد پـوش ِ زمستــان

                            ای دو حرفــی ِ بی نقطــه ی فصــل ها

                                                                ای عــروس ِ نـاز ِ زمستــان

تویـی که از میــان ِ تمام مـــــــاه ها

               یلـــــــــدا

                                        دختــر ِ دُردانـــه ی پاییــز

                                                                    به پیشـــوازت مـــی رَوَد

و جمـــاعتی تا صبـح

                                                  شکـــوه ِ آمــدن َت را جشــن می گیرَنــد

تــــو

حتمـا بـاید پاکــــ تر از تمـام سپیـــدی ها

                                   بـــــــــــــــــــــــوده باشـی

                                                       و زلال تَر از تمــام ِ چشمــه ســاران

که خـــدا سپیــدی ِ بــرف را

                                                                         در دل تــ ــو کاشــت

خــوش آمـــدی فصـل مـن

                               خــوش آمــدی مــاه مـــن

                                                    خــوش آمــدی دی مــاه ِ زیبــای ِ مــن

خــوش آمــدی روز ِ مــن

                                         رسیدنــت بخیــر

                                                                       و تمــام ِ لحظــه هایت

به سپیــدی ِ برفــی که

                                از دامــن ِ سپیــد ِ تـــو

                                                             بَـر زمیــن سیـــاهی ها ریخــت

                             تولـــــدم مبارکـــــــــــــــ

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خـــودم

نوشته شده در 6 دی 96 ساعت 03:10 توسط فاطیما نظرات |

اخرین مطالب
لحظه ای در خواب و رویآ
بهشت ِ تو
عشق
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران

نمایش نظرات 1 تا 30