دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

دوست داشتنوقتــی میگــی دوســــــِت دارم

                             حالــم یـه جـــور ِ خـــوبی بَـــد میشــه

وقتــی میگــی عــاشقمی

                             صِـــدای ِ تیکـــــــ وُ تاکــــ ِ قلـب ِ من

                                                             روی ِ لبـــآم یـه لبخنـ ــــد میشــه

وقتــی میگــی مـــال منــی

                           ستــاره هـا از آسمـــون

                                      شَـــرم ِ چِشـــامـو می بینـَـن

                                                 به همدیگــه چِشمَکــــ می زَنَـــن

                                                                     راز ِ نگــــامو می خـــونَـن

وقتــی میگــی آغـــوش تـــو مــال ِ منـه

                                                     رازقیـــــآی ِ تَــن مـن  , دیـــوونه میشـه

وقتــی میگــی شَهــد ِ لبـــات مـال ِ منـه

                                                    شکوفـــه های ِ لــب ِ مـن , غُنچــه میشـه

وقتــی میگــی به غیـــر ِ تـــــو

                     هیچکَسو  تـوو دنیــا نمی خـــوام

                                   بُغــض می گیــره راه ِ نَفَـــس های ِ منـو

                                                                            گریــه اَمـــونَم نمیـده

نه اینکـه مـــن تــو رو نخــوام

                            نه اینکــه حِســـی نبــاشه

                                          فقــط مـن اون قاصِــــدَکم

                                                                      که تــوی ِ آسمــون گُمــه ِ

نه می رســه به دســت ِ تــــو

                                      نه پیــش ِ قلبـــم می مــــونه

شَــراب ِ نُـه ســـاله ی ِ مــن

                          شَــراره ی آتــش مــن

                                      دوسـِت دارم تا پــای ِ جــون

حتــی اگـه مـ ـــــا نرسیــــم

                                                                     به مَــرز ِ روزآی ِ جنـــــون

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : شعــری قافیه دار از خــودم


[ 20 آذر 96 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]