تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - تلاطم دوست داشتن

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

تلاطم دوست داشتنمی دانـم دوستــ ــم داری

                             می دانـی دوستـــــــ ـــت دارم

                                                           و در ایـن تَلاطُــــم ِ دوســت داشتــن ها

می دانیــم که جـــدایی ناپذیـریم

                                              مــن از تـــــــو

                                                                        تــو از مــن ...

هر چقــدر مـن خــودم را به کوچـه ی علـی چـپ بزنـم

                                                و تــــو سَرد تَر از هَـر روز شَــوی

بـاز تَــه ایـن احســـاس

                                                     چیـزی جـز دوسـت داشتــن نیسـت

امـــا ...

           امـا ایـن سَـــردی ها

انجمــاد ِ ایـن کلمـــاتی که از دَهـان تــو بَر می خیـزَد
                                                                  هـر روز دلتنگــــــــ تَرم می کنــد

بـــودن هایی که نبــ ــ ــودن هایت را

                                  در گــوش ِ علاقــه ام جــار می زَنَــد

                                                                    هـر شـب بــی تـاب تَرم می کنـد

می دانـی سـَر کــلاف ِ ایـن دلتنگــی ها و بـی تــــابی ها کجـاست؟

                           " مــــن "  ...

                                                   دُرُسـت خوانـــــدی...

                                                                                   خـودِ خــودِ مـ ـــن

تـو چـه می دانــی

                              فــرق ِ دلتنگــی ها را دیــوانه جــانم ؟!

تـو چـه می دانـی

                         دلتنگــی هایی که بـانی ِ هر ثــانیه اش خـود ِ تویـی چه دَردی دارَد؟!

تـو چـه می دانــی

                  هر روز صـدای دلـت را خَفــه کـردن یعنـی چـه؟!

کــاش ...

          کـاش کمـی مهربــان تر بـودی

                             کـاش جـواب ِ لبخنــدِ تلـخ و دلتنگـم را

                                                                 با لبخنـدِ گَرمَــت پاسـخ مــی دادی

کـاش ایـن واپسیـن روزهــــــــــــــای مـانده از بــودن هامان را

                                                               به آغــوش و بــوسه می گــذراندی

کــاش ایـن راز

                                      هیـچ گـاه بَـر مَــلا نمی شـد

و مــا ...

                    همــان معمولــی های ِ دوسـت داشتنـی هَـم

                                                                                 بـــاقی می مـــــاندیم

کــاش می شـد

                   شبـی خوابیــــد

                                           و صبـــــــــــــــــــــــــح

صــدای ِ دل و عقــل

                             تنهــا یکـــ نـام را فریـــآد  مــی زَد

                                                                       تنهـا نـام ِ تــ ـــو را  

 

 

 

 

 

فاطیمــا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم


[ 14 آذر 96 ] [ 00:33 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]