تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - دلتنگی ِ آبان

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

دلتنگی ِ آبان
بَرگــای ِ زَرد ِ پــاییز مــال ِ تــو

                               بی تــابی ِ آبــی ِ آبــان مــال ِ مــن

آرامــش ِ روزآی ِ سُرخــابی ِ پـــــاییز مــال ِ تــو

                                                 خستگــی ِ شبــآی ِ طـــولانی ِ آبــان مــال ِ مــن

عَصــرونه ی ِ شیریــن ِ عَصـر ِ پــاییز مـال ِ تــو

                       آشُفتگــی ِ تَلــ ــخ ِ بامــداد ِ آبــان مــال ِ مـن

حقیقــت ِ صــورتی ِ دوسـت داشتَنــام مــال ِ تــو

                                                       رویــای ِ سُــرخ ِ بـــوسه هات مــال ِ مــن

آغــــــــــــوش ِ داغ ِ بـی تَــن پوشَــم مــال ِ تــو

                     عشــق ِ گَــرم وُ عَطــر ِ تُنــد ِ تَنِــت مــال ِ مـن

مِصـرَع به مِصـرَع ِ شعــــــرم مــال ِ تــو

                                            تنهــایی ِ عَمیـق ِ بیـت بیـت ِ غَــزَل هاش مــال ِ مـن

خــوردَن ِ یـه قهــوه تـوو پــــــاییز مــال ِ تـــو

                                   تَعبیـــر ِ تنهــایی ِ فالِــش وُ دلتنگــی ِ آبــان مـال ِ مــن

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : شعـری قافیــه دار از خــودم


[ 22 آبان 96 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]