تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - شاعرانه های پاییزی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

شاعرانه های پاییزی

شاعـر که باشی

قافیـه ی شعـرهایت قــافیه یِ اشک ها و لبخنـد هاست

و پاییــز از هر دَری که به روی دفتـرت باز شـود

ردیـف ِ تمـام ِ شعرهـایت , دلتنگـی ست

شاعـر که باشی

پاییــز که باشـد , باران که ببارَد , دلـت که گیـر کُنَـد

برگ ها که بِرَقصنـد , باد ها که بِــوَزَنـد , غـروب که نـارنجی شـود

عـاشق هم که نباشـی ,

دلـت می خواهــد شاعـرانه تَر بنـویسی

جـوری که غـزل هایت همـه اش عـاشقانه باشـد ؛

شاعــر که باشـی

پاییـز که باشـد , سیب ها که سُـرخ شـوند , اَنارها که بِرِسند

روزهـا که کوتـاه شـوند , شب ها که بلنــد شـوند , هـوا که سَرد شـود

مجنـون هـم که نبـاشی

دلـت می خواهـد تا صبـح در آغــوشش حَـل شـوی

جــوری که زندگـی بعـد از او همـه اش شـاعـرانه , شیریـن باشـد

شـاعرانه های ِ بـوسه داری که تا اَبـد در آغــوش او خواهـی نـوشـت ....

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 30 مهر 96 ] [ 00:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30