دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

شاعرانه های پاییزیشاعـــر که باشــی

                       قافیــه ی شعـــر هایت

                                                         قــــافیه ی اشکـــــ ها و لبخنـــد هاست

و پاییـــز

            از هَــر دَری که

                         به روی دفتـــرت بــاز شــَوَد

                                                ردیــف ِ تمــام ِ شعرهـــایت , دلتنگــ ــ ـی ست

شاعـــر که باشــی

                   پاییـــز که باشـــد

                                   بـــاران که ببـــارَد

                                                 دلــت که گیــر کُنَــــد

برگـــــ ها که بِرَقصَنـــــد

                          بـــــــــاد ها که بِــوَزَنــــد

                                        غـــروب که نـــارنجی شـَوَد

عـــاشق هم که نباشــی

                                         دلـ ــت می خواهَــد شاعــــرانه تَر بنـــویسی

جــوری که غَـــزَل هایت

                                        همـــه اش عـــاشقانه باشـد

شاعــر که باشــی

                    پاییــز که باشــد

                                      سیــب ها که سُـــرخ شَـــوَند

                                                                              اَنــارها که بِرِسَــــند

روزهـــــــــــــا که کوتـــاه شَـــوَند

                                        شــب ها که بلنــــد شَــوَند

                                                                            هـَــوا که سَـــرد شَــوَد

مجنـــــــــــــــون هـم که نبـــاشی

                                     دلــ ـت می خواهَــد تا صبــح در آغـــوشش حَـــل شَــوی

جــــوری که زندگــی  بعـد از او

                 همـــه اش شـــاعـرانه , شیریـــن باشــد

شـاعرانه های ِ بـــوسه داری که

                                             تا اَبــ ــ ـد در آغـــوش او خواهــــــی نـوشـت ....

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم[ 29 مهر 96 ] [ 23:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]