دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

شاید


چَشـــم هایم را بِبــ ـــوس

                                  آرام

                                             گــَرم

                                                     طـــولانی ...

دوستَــت دارم هـــایت را

                                                     در گوشــم تکـ ـــ ــرار کـن

آرام

                  شِمُـــرده

                                                    با عشـــق ...

تَــن ِ بـی تَـن پوشــم را آغــوش بـاش

آرام

                   آتشیــن

                                                  پُـر عَطَــش ...

شــاید جوانـــه های ِ عشقَــت

                                       در دلــ ـــم ریشـه دَوانــد

و بهــار

                        در پاییـــزان ِ بــی زَوال ِ قلبــم

                                                                            اتفـــاق افتـــاد

و مـــن

                      به انــــدازه ی تــ ـــو

آرام

            آرام

                          آرام

                                                                      عــــاشق شُــــدَم ...

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم

[ 12 مهر 96 ] [ 19:35 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]