تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - حس ِ مُرده

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

حس ِ مُرده

آرام آرام ,

روزی دلـت به بی کسـی ؛

چَشــم هایت به تـاریکی ؛

گیسـوانت به پریشـانی ؛

و لب هایت به سکــوت ؛

عــادت خواهنــد کـرد

آن روز دیگـر هیـچ چیــز مثـل قبـل نخواهــد شـد ...

طبقه بندی: دل نوشته هایم،
[ 30 شهریور 96 ] [ 11:35 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]