دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

حس ِ مُردهآرام آرام

                    روزی

                                     دلــ ــت

                                                            به بـــی کســی ؛

چَشـــم هایت

                            به تـــاریکی ؛

گیســــــــــوانت

                                                    به پریشــانی ؛

و لـــــــب هایت

                  به سکــــوت ؛

                                                           عــ ـــادت خواهَنـــد کـرد

آن روز

                    دیگــر هیــچ چیــز

                                               مثــل قبــــــــــل

                                                                 نخواهَـــــــــــد شــد

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دلنوشتـه ای از خــودم


[ 30 شهریور 96 ] [ 10:35 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]