دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

عاشقانگی ها


خلاصـــه ی ِ

               آغــــوش ِ پُـر بوســـه ی ِ دیــروز ِ تــ ــو

لبخنــــد ِ پُـر خواهــــش ِ

                                     امــروز ِ مـ ــن اسـت

بـرای ِ تکــ ــرار ِ عاشقــــانگی های ِ

                                                               فـــردای ِ با تــو بــودن

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : کوتاه نوشتــه ای از خــودم[ 2 شهریور 96 ] [ 23:30 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]