دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

دلتنگـــیهَـر قَــــدر

                  جلـــوی ِ آیینــه بایستَــــم وُ

                                                      مــــوهایم را پَریشــــان کنـم

هَـر انــدازه بِخَنـــــدَم وُ

                        آرایــش ِ لــب هایم را

                                                         غَلیــظ تَر کنـم

ایـن مـ ــــوها

                   ایـن لـب ها

چیـزی مثــل ِ بوســ ــه های ِ تــ ــو را

                                            به وقـــت ِ دلتنگــ ــ ـــی

                                                                                 کَـــــم دارَد

بیــــــآ ...

               عُمــر ِ جـــوانی اَندکـــــــــــــــــــــُ

                                   شـــوق ِ انتظــــار ِ مــ ـن

                                                                             کوتــــاه اسـت

 

 

 


 

فاطیمـا نوشت : کوتاه نوشتــه ای از خــودم

[ 30 مرداد 96 ] [ 22:30 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]