دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منهمیشـه که نمی شَــــوَد

                             شعــــرت را گفــت

                                                یا تصویــــرَت را کشیـــد

گاهــی  بایـد فـــارغ از هَـر چیـــزی

                                  کمــی نزدیکـــــ تَر شُـد

                                                           نزدیکــــ تَر شُـد

                                                                              نزدیکــــــ تَر شُــد

تمـــام قــَـد , روی پَنجـــه ؛

                                رو به رویــَت ایستـــــاد

لـــب ها را

             زیر ِ گـردَنَــت گذاشـــت

                                       و پَریشــــانی ِ مـــــوها را

                                                                   روی ِ شــــانه هایت ریخــت

تـا بیــــدار شَوَنـــــد

                      غُنچــــه های خُفتــــه ی ِ احســـاس ...

گاهـــی بایـد

                    به جـــای گذاشتَـــن قَلــــم روی ِ کاغــــذ

لـــب ها را

              روی لـــب هایت گذاشــت

                            تا نــــروِد تَــب شـــــاعرانگی ها

                                                                         از یــــاد چَشــــم هایت

همیشـــه که نمی شَــــوَد

                       شعـــرَت را گفــت

                                    یا تصــــویرَت را کشیــــد

گاهـــی بایـــد

              در بَستـــر سیـــاه ِ شــب

                                                              جـــامه از تَــن شعـــرها دَریــــد

و با بــــوسه ای سُـــرخ

                                            شقـــــایق کاشـت

                                                                  روی ِ سپیـــــدی ِ پیـــراهَـنَـت

همیشـــه که نمی شَـــوَد

                       یکــــــــ جــور با تــ ــو , عــــاشقی کـرد ....

 

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودمنوشته شده در 25 مرداد 96 ساعت 00:40 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
بیرون بیا از پیله ی رویاهایم
موهای ِ من وُ شعرهای ِ تو
کوتاهشان کردم
شعری سُرخ
لحظه ای در خواب و رویآ
بهشت ِ تو
عشق
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر

نمایش نظرات 1 تا 30