دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

چهل روز گذشت از رفتنتچِهِــل روزه که تــ ـــو رفتــــی

                                   چِهِــل روزه که غَمِـــت اومــده

چِهِــل روزه که سیـــاهه ِ تَنَـــم

                            چِهِــل روزه که تنگــــه دلـــ ـــم

چِهِــل روزه که جــــات خالیــه

                                                      چِهــِل روزه که چِشـــام بــــارونیه

چِهِــل روزه که مـن عَــــزادار ِ تُــواَم

                            چِهِــل روزه که مـ ــن گرفتــار ِ تُـــواَم

چِهِــل روزه که شِکَستـــــــه ِ پــَرَم

                                           چِهِــل روزه که فِکــــرِت نَرَفتـــه ِ از سَـــرَم

چِهِــل روزه که صـــــِدات می کنـم

                                      چِهِــل روزه که نمیــدی جـــواب بُزُرگ مــــادَرَم

چِهِــل روزه که خـــونهَ ت خالیـــه ِ

چِهِــل روزه که عکســت رو میــز ِ رو قــــالیه ِ

                                          کجــایی بُزُرگــــ مـــادَرَم ؟!

                                                   کجــایی دَرد وُ بَــلات تـوو سَـــرَم ؟!

می دونـم که جــات خوبه ِ اُ

                                                        می دونـم که حــالت تمـــاشـاییه ِ

ولـی تــ ــو اینـو بــدون مــ ــاه ِ مــن

                            که اینجـــا تـوی ِ ایـن زندگـــی

                                                       جــای ِ تــ ــو تا اَبَـــد خــــالیه ِ

یه دختــر تا آخــــر , تا تَـــه ِ زندگـــی

               از اَنــــدوه ِ نبــود ِ تـ ــو کنـار ِ خـــودش

                                                        تا اَبَـــــد غــرق ِ بی تــــابیه ِ

 
 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم

[ 9 مرداد 96 ] [ 23:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]