تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - تَقدیــر و رویــا

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

تَقدیــر و رویــاتَقدیــ ــر و رویـ ـــا

                   اگر همـــراه ِ هـم  بودنــــد

                                    رویــــــای ِ مـــن , تَقدیـــــرم بود

                                                               و تَقدیــــرم , تمــام ِ رویـــــایَم

و تــ ــ ــو ...

              و تــو همـان رویــای ِ نزدیکــی که

                                                                       تَقدیــــر ِ مــن بــود ...

تَقدیــ ــر و رویـ ـــا

                        اگر همـــراه ِ هـم  بودنــــد

                                          دســــــــــــــت های ِ مـ ــا

                                                            از هـــم جُــ ـــدا نمی مــــاند

و پـاهـــایمان

                                  بـرای رسیـــــدن

                                                                              قُـفــل نمی شــــد

تَقدیــ ــر و رویـ ـــا

                      اگر همـــراه ِ هـم  بودنــــد

چَشـــم هــایمان

                           هَـــــــــــــــــــــر شـب

                                                   گُــل های ِ روی بالــــش ِ را

                                                                                  آب نمـــی داد

و لــب هــایمان

                      به جــای ِ بـــــوسه

                                           لبخنـــــد های ِ دروغیـــن َ ش را

به چَشـــم های بــی قـَـــرارمان

                                                                           تَحویــــل نمـــی داد

تَقدیــ ــر و رویـ ـــا

                     اگر همـــراه ِ هـم  بودنــــد

مـــ ــن و تــ ـــو

                                                          " مــــا " یی بـرای ِ هـــم بودیــــم

آن وقــــــت

                 عشـــ ــــق

                                  تـــو بـــودی وُ

جـــــــــــــان

                                   تـــو بــودی وُ

                                                                          قسمــــــت , تـــ ـــــو

 

 

 

 فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم


[ 25 تیر 96 ] [ 22:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]