تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - کوچ مادربزرگ

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

کوچ مادربزرگ


گاهـی دلــ ــت آن قَــدر می گیــرد

                و حجــم دلتنگـــی هایت آن قَــدر زیـــاد می شــود که

                                                             قلـــم را یـــارای ِ نوشتــن نیســت ...

مــادر بزرگــــــــــ ِ خوبــم !

                                        دلـــم  برایــت تنگـــــ می شـــود

دلـــم بـرای ِ بغـــل کــردن هایت

                             دلـــم بـرای ِ قربــان صـــدقه رفتـــن هایت

                                                        دلـــم بـرای ِ بــــوسه هایت

                                                                                 تنگــــــــ می شــود

دلــم برای ِآن دعـــاهـای سبــزت

                 دلــم بـرای ِ ذکــر گفتـــن هایت با آن تسبیــح سبــز

                                                                                   تنگـــــ می شــود

دلــم بـرای ِ تابستــان های گــرم وُ

                       زمستــان های ِ سَــردی که

                                                 به خانــه ات می آمــدم

دلــــــــــم

                 بـرای شعــرهایی که با عشـــق بـرایم می خوانـدی

                                                                                    تنگــــــ می شـود

دلـم بـرای ِ مهربـــانی هایت

                         دلــم بـرای عطـر ِ تَنَــت

                                                      تنگـــــ می شــود

دلــم بـرای ِ آرامـــش ِ دســت هایت

                     که تا لحظــه های ِ آخـر در دســت فِشُــــردَم

                                                                                 تنگــــــــــ می شود

دلـــــــم

              بـرای ِ همــــه ی روزهــایی که

                                       تــ ــو دیگـر در میـــان ِ شان نیستـــی

                                                                      عجیــب تنگـــــــــ می شَـــوَد

خداحافــــظ مهربــان ترینــم

                              خداحافــــظ مــادر بزرگــــ خوبـــم

به بهشـت که رفتـی

                                              سلام ِ مـرا به پـ ـــدر برسـان

یکــــ گوشــه از قلــب مــن

                                                    تا ابــ ــد بـرای تــــو و پــــدر خواهَـــد تَپیـــد

 

روحـــت شـــاد

                                                یادگــــار ِ روزهای ِ خـــوب

 

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم


[ 2 تیر 96 ] [ 01:53 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]