دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

سراببعضــی وقــــت ها

                                        هَفتـــــه ها

                                                          انـــدازه ی ســال ها می گــذَرَد

با دَرد می گُــذَرَد

                                                با اشکــــــــــ  می گُــذَرَد

                              با دلهـــره ی از دسـت دادن َ ش می گُــذَرَد

بعضــی وقـــت ها

                              چُنـان بیـن زمیــن و آسمــان می مـــانی

که هَـر ثـــانیه بـرای ِ رهـــــایی

                                                            به خــدا التمــــاس می کنـــی

 

یـا رب ...

                                      اللهُـمَ اَشــــــف ِ کُـــل ِ مریــــض

 

  

فاطیمـا نوشـت : دلنوشتـه ای از خــودم[ 29 خرداد 96 ] [ 15:03 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]