تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - صــدای ِ تو

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

صــدای ِ توکـاش هیــچ وقــت صِـــدایَت را نمـی شِنیـــدَم

وقتــی حـــرف می زَنـی

                                  آن قَـــــدر حَـــــواسَم

                                                           پَـــرت ِ صِـــــدایَت می شَـــوَد

که نمی شِنَـــــوَم حــــرف هایت را

                        که نمی بینــــم نَشُدَنــــی ها را

                         که فرامــــوش می کنـم بیــــراهه ی ِ ایـن عشــــــــ ــق را

که از یـــاد می بَــرَم

                    هـر آنچه غیــر ِ تـ ــو  را

سکـــــوت کـن

                        حــــــــــــــــــــــــرف نَـــزَن !

                                                     حــرف که می زَنـــی

صِــــدایَت رِوال ِ عـــادی زندگــی را

                                  از مــ ــن می گیــرَد

حـــرف هایت را تــایپ کـن

                          اصـلا رو کاغـــذ بنــــویس

                                             داخــل پاکـــــــت بگـــذار وُ

                                                                       برایَـــم پُســت کــن

تــ ــــو چه می دانـی که صِــــدایَت

                                                 با دل ِ مـ ــن  چه می کُنَـــــد !!

سکـــــوت کـن

                            حــــــــــــرف نَـــزَن !

                                                  حــرف که می زَنـــی

زمـــان از دستــم مــــــی رَوَد

ساعــت روی ِ آغـــوشت کوکــــــــ می شَــوَد

                                         و دُرســت راس ساعــت دوازه ِ نیمــه شـــب

زنگـــــ ِ بـــوسه هایت بیــدارم می کنــد

و مـــن تا صبــح

                                                  بـــی خــواب ترین زنـــ ـی می شــَوَم

که مُـــدام به وحشـــی ِ چَشــم هایت فکــر می کنـد وُ

                                               زَنــــانِگی هایش را چَنگـــــــــ می زَنَــد

سکـــــوت کـن

                          حـــرف نَـــزَن !

قلـــب مـ ــن

ظَرفیـــت ِ پَخـــش ِ آهنگـــــــ ِ صــــدای ِ تــ ــو را

                                          در حافظـــه ی تنهـــایی اش نَـــدارَد

سکـــــوت کـن

                        حـــرف نَـــزَن !

وقتــی نیستــــی

                          صــــــــــــ ـــــــــدایَت تــــازیـانه می زَنَـــد بَر دلتنگـــی هایم

و اشکــــــــ ها

                    راهِشــــان را از چَشـــم هایم

                                      تا آن ســـوی ِ بـــی قـــراری ها

                                                                      از سَــر می گیـرَنـــد

سکـــــوت کـن

                                   حـــرف نَـــزَن !

ایـن صـــــدا

                  روزی

                                     در لحظــــه ی نـابــاوری ِ یکـــــ حضــور

تمــام ِ مـــرا بَـر بـــاد خواهَــــــــد داد

                                          تــ ــــــــــــــو

                                                      چُنیــن بَـر بــاد رفتـــه ای آیــا ؟!

سکــــــوت کـن

                                      حـــرف نَـــزَن !

لُطفــــــا ... !!!

 

 

 

 

 

 

فاطیـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم[ 7 خرداد 96 ] [ 20:10 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]