دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

مهم نیست
مهـم نیسـت بعـــد از ســـال ها

                   تـ ــو از احســاست بهـم گفتــی

                                          مهــم نیسـت مـ ـــــن اون روز

                                                                     چه چیـــزایی بهــت گفتـــم

مهــم نیسـت حرفــامو فهمیــدی یا نـه !

            مهـم نیست از مـن دلخــوری یا نـه !

                                     مهــم نیسـت درکـــ می کنـم یا نـه !

                                                              مهــم نیسـت زخمـــی ام یا نـه !

مهــم نیسـت , شــب از فکـــرت

                         چه احســـــــــاسی به دل دارم

                                        مهــم نیسـت , صبــح از فکـــرم

                                                                       چه آتیشـــی به دل داری

مهــم نیسـت رویــاهـام سَبــزَن

                 مهــم نیسـت آرزوهــــــام دور ...

                              مهــم نیسـت رویــــاتو با مـن دیـــدی ُ

                                                       مهــم نیسـت ,شُــد , آرزوهـــــات دور

مهــم نیسـت ایـن بـی خوابیـــا

               تَهـش به آغــوش ِ تـ ــو میرســه

                                          مهــم نیسـت ایـن بیداریـــــا

                                                         تَهــش به خیــال ِ تـ ــو پَـر میکشــه

مهــم نیسـت تــ ـو , تشنــه ی بـــوسیدنی

                مهــم نیسـت مـ ــن , غـــرق ِ هـم خوابــی ام

                                    مهــم نیسـت , تـ ـــو بی تــابی ُ

                                                    مهــم نیسـت , مـ ــن , بــی قــرار ِ تُـــواَم

مهــم نیسـت کــی عـــــــــاشق تَره

                         مهــم نیسـت کـی دل میبَـــرِه

                                     مهــم نیسـت احســاس ِ کـی

                                              نَبــض ِ طپــش های ِ قلبتـــو , تا خـــدا میبَــرِه

مهــم نیسـت از مـا دو تــا

               کدومــه ِ که , بیشتــر عَــذاب میکشـه

                                مهــم نیسـت از مـــــــــــــــــا دو تــا

                                                     کدومــه ِ که از ایـن عشــــق , میگـــذَرِه

مهــم نیسـت دوستـــم داری

                        مهــم نیسـت دوستــت دارم

                                              مهــم نیسـت گُفتــی بهــم

                                                                مهــم نیسـت نگُفتَــم بِهِــت

اینجــا تــوی عَصــری که دلتنگــــــــی

                                         نصیــب ِ لحظـــه هات میشـه

                                                      تَـه ِ هـر دوســـت داشتَنـی مَـــرگه ِ

مـ ـن تـوو کتــابا خــــوندم که عشقــــا

                                                   فقـط از دوره ِ که,  خیلــی خـــوش رَنگــه

 

کلاغ ِ قِصــــــ ـــ ـــــه ی ِ مــا دو تــا

                               نمیرســه ِ خـــونه ی ِ خوشبختـــی

                                                         تَـه ِ ایـن عشـــق بیراهـــه ست

بـرو جــونم , تـ ــو بـــی مــ ــن هـم

                                                       عـــــــــاشق ترین مَــرد ِ خوشبختــــی

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم  بـرای کسـی که همیشــه بـود و همیشــه نبـودم برایــش ...


[ 30 اردیبهشت 96 ] [ 22:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]