تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - طلوع تــو

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

طلوع تــوتــ ــو

             روزی

                       از مَشــــرق ِ چَشـــم های ِ مــن

                                                                 طُلـــوع خواهــی کـرد

و بَـر ایـن اَبـــــَدیت ِ تنهـــایی

                                                                رَنگـــــــــ خواهـــی زَد

تــ ـــو

              روزی

                    طَلیعــــه ی ِ روشــن ِ عشـــق را

                                      در گــوش ِ دلتنگـــی های ِ  مــن

                                                                       خواهـــی خوانــد

چُنـان که مــاه

               طــرح ِ ستـــاره را

                                      بـَر بَستــر ِ سیــاه ِ شـب کشیـــد

و در گــوش ِ منتظِــــــــــــرَ ش

                                                   غَـــزَل های ِ ماهتــــاب را خوانــد

و مــ ــن

               روزی

                                        در عَصــر ِآب و آیینــه

خــــورشید ِ چَشــم هایم را

            در بَستـــر ِ سپیـــد ِ دلدادِگـــی هامان

                                                                        خواهــم گشـــود

و بـا تــ ــو

                                هَـم بَستَـــر ِ هــــزاران ِ شـب ِ مهتــاب خواهـم شـد

و سکـــوت ِ خامـــوش ِ شــب را

                                     با بــوسه های ِ تَــب دارَم

                                                                     خواهــم شکســـت

مــ ـن و تـــ ـو

                        روزی

                                           بَر ایـن دلتنگــــی ها

                                     پــایـان خواهیــم داد

و بهــار ِ دوســــــت داشتـن هامان را

                                                                  آغـــاز خواهیــم کـرد

چُنـان که از آوای ِ هَر دوستَــت دارَم

                                         هـــــزار اُردیبهشـــت

                                                       در بهـــارمان تکثیــــــر شَــوَد

مـ ــن و تــ ــو

                         روزی

                                       از آغــوش و بوســـه

                                                         چُنــان لبریـــز خواهیـــم شـد

که خستگـــی ِ ســـال ها تنهـــایی

                           از تَـن ِ بی اعتمـــادی هامان به دَر شَـوَد

مـ ــن و تـــ ــو

                        روزی

                                     در قـاب ِ یکــــ عکــس

خیــره به افـــق های ِ روشــن ِ عشـ ـــق

                                                                جـای خواهیـــم گرفــت

و لحظــه ی مـــــــا شدنمان را

                                                                   ثَبــت خواهیـــم کـرد

آن روز

             هَر روزی که می خواهَـــد باشـد , باشـ ـــد

ستــاره های ِ امیـــد ِ مــن

                      تا فصــــــــــــــــــل ِ آمــدَن َت

                                        بَر آسمـــان ِ شـب بیـــداری ها

                                                                چِشمکـــــــ خواهــد زَد

نگـــاه َت را

                                                       از آسمـــان دریــــغ مَکُـن ....

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دلنوشتـه ای از خــودم


[ 10 اردیبهشت 96 ] [ 22:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]