تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - حال ِ من خـوب است

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

حال ِ من خـوب استحـال ِ مــن خــوب اسـت

                        دیگـر نَـم ِ هیــچ خاطــره ای , خیــس نمی کنـد مــرا

دیگـر نگـــاهَم به مهتــاب خیــره نمی مــاند

                    دیگـر به رویــاهـای با او بــودن نمــی رَوَم

مـ ـن دیگـر حتـی فکـــــــــــر هـم  نمی کنـم

                                           شــاید ایـن گــونه زیبـــاتَر باشـد , زندگـــی

همیـن گـونه که با دیگـری می بینَـــمَ ش وُ

                                                    لبخنــد می زَنَـم

همیـن گــونه که رویـــا نمی بافَــم وُ

                                                       لبخنـــــــــــــــــــــــــــــــد می زَنَـم

همیـن گــونه که بــی چتــر زیـر بــاران مــی رَوَم وُ

                                                    لبخنــد می زَنَـم

همیـن گــونه که خاطــره ها را می ســــوزانَم وُ

                                                                           لبخنــد می زَنَـم

همیـن گــونه که با وجــود تمـــــــام زَخــم هایم

                                                     می ایستَـــم وُ

                                                                           لبخنــد می زَنَـم

حـال ِ مــن خــوب اسـت

               دیگـر آوای دوستــت دارم هـای ِ دروغیــنَ ش

                                                                  مــرا بیــ ـدار نمـی کنــد

دیگــر رویـای ِ ممنوعـــــه اش

                                            آرامــش ِ خــواب هایم را بَرهَــم نمی زَنَــد

صبـــح ها

با صــدای ِ کبــوترهایی که به شیشــه می زَنَنــد

                                                                      چَشــــم می گُشـــایَم

و شــب ها

                                               با سکـــوت ِ مــاه , به خــواب مــی رَوَم

حـال ِ مــن خــوب اسـت

                                                   آن قــدر خـوب که

بــی او بــودن را خــوب یـــاد گرفتــه ام

                                 امــا بــی عشـــق زندگــی کـردن را , نـه ...

حـال ِ مــن خــوب اسـت

                                                  هـــوا خــوب اسـت

بهــار دامــن ِ گلـــدارَش را تَــن  کــرده اسـت

                           اردیبهشــت از راه رسیـــــده اسـت

بــاد , در خَــم ِ گیســوانَم پیچیــده اسـت

                                           دســــــــ ــــــ ـــــــت هایَم

                                                     تا اِنحِنــای ِ شـــانه ام بــاز اسـت وُ

گــوش هایم به هر صِـــدایی

                            جُز صِــدای ِ زِمزمــه های ِ عاشقـــانه ی تـ ــو , بستـــه

مـــ ــن

بـرای ِ عشــق بــازی

                         با غَـــزَل هایی که

                                     قـــافیه ی بـــوسه هایَش

                                                   با آغـــوش ِ تـ ــو رَدیــف می شَــوَد

آمــ ــــ ــاده ام

                               آغــوش نمی گُشــــایی  ....؟!

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم[ 2 اردیبهشت 96 ] [ 22:57 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]