دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


صِـــدای ِ پـای ِ بهــار می آیَد

                                                       می شِنَـــوی ؟!

فَـــــــروردین دارَد می آیَــد

                                             چَمــدان َ ش پُـر اسـت از شکــوفه وُ مهــر

می خواهـم َوصلِشـــان کنـم

به درخـــت های ِ کــوچه ی خوشبختــی

                                    آنجا که عطــر ِ بهــار نارنـج ها

                                                                         مَستَــت می کنــد وُ

بــوی ِ تــُرَنج ها

                                                 لحظــه هایَت را به مَستــی می کِشـــانَد

مـن می خواهــم بهــار را دل انگیــز کنـم

                 عشــ ـــق را نشــان َ ش دَهَــم

                                                          قَــدَم زَدن زیـر ِ بــاران را هـَم ؛

مـن می خواهــم بهــار را دل انگیــز کنـم

                                         عــاطفه را یــادَش دَهَــم

و دستــان َ ش را

                                               در دستــان ِ سبــز ِ مهربــانی ها بُگـذارَم

مــن می خواهــم به بهــار بِفَهمــانَم

                                        پیانــــوی ِ سـه فصـل َ ش

                      بایـد تـــرانه ی ِ دوســـــ ـــــــت داشتــن بنــوازَد

بایـد فروردیــن و اردیبهشــت و خُـــردادَ ش

                                 پُـر از روزهــای ِ خـــوب باشـد

                                                          پُر از  آرام تـرین عاشقـــانه ها

مـن می خواهــم به بهــار حالــی کنـم

                                         امســال متفـــاوت باشد

من فصـلی تـازه می خواهــم

                                                           مـن بهـــار می خواهــــــــــــــم

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم

نوشته شده در 1 فروردین 96 ساعت 16:45 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
لحظه ای در خواب و رویآ
بهشت ِ تو
عشق
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر
تــو اگر باشی
هَوَس انگیز است
یه جوری آبی می پوشم
حال ِ من وُ بـاران

نمایش نظرات 1 تا 30