دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

خاطرات ِ سوختهامـــروز ســــــوزاندَمَـش

                            دفتــر خاطــراتَم را می گــــویم

                                                   بالاخــره بایـد روزی می ســـ ــ ـــوخت

تَــداعی ِ خاطـــراتی که

                                هَــر بَرگـــــــــ َ ش

                                                قَلبَـــم را می ســــوزانَد

روزی در آستـــــــانه ی ِ میانســالی و ُ پیــری

                                        مـرا بیــش از ایــن ســال ها ,

                                                                         خواهَـــــد ســـوزاند

امــ ــروز

         خاطــرات ِ دوازده ســال نوشتــن

                                   با تــاریخ و ساعــت ِ دقیقشـــان

در آتــش ِ حمــاقت هایم

                                                           ســـــــــــوخت وُ خـــاکستَر شــد

مـ ـــن

       امـــ ـــروز

                                خاطـــراتم را که نَـه !

مــ ــن ِ ســاده ام را ســـــوزاندَم  وُ

                                          در ایـن ســال جـا گذاشتَـــم

مـ ـــن

            امـ ـــروز

                            در پَــس ِ ســـال هایی که

                                    جَـــوانی می خـــوانـدَنَــش

ســـــوزاندَم

                نوشتــه ها را

                                  حرفـــــ ها را

                                                          غـــــــــم ها را

                                        شـــادی ها را

اشکــــــ ها را

                لبخنــــد ها را

                     عکــس ها را

                                                                          صـــــــــــــــداها را

                                    یــــــــــــــــادها را

رویــاهـا را

                  خیـــال ها را

                                     احســـاس ها را

                                                    دیــــوانگی ها را

                 ســـادگی ها را

حمـــاقت ها را

                                اشتبـــــــــــاه ها را

اعتمـــاد ها را

                       اعتمــ ـــ ـاد ها را

                                                                           اعتمـــــــــاد ها را

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشــت : دل نوشتـه ای از خــودم / چهــارشنبه سـوری / خاطــرات ِ/ سوختــه
[ 24 اسفند 95 ] [ 21:10 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]