دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

حال ِ نرگسیحــالِ خــوب
                     همین خواستَــــن های حقیقــیِ تـوست
وقتــی مَـرا
                از بـی تفـــاوتی

                                                          به عشـ ـــق می رســـانی وُ
از تَلخـــی
                          به شیرینــــی

حــال ِ خـــــــــوب

                                           لبخنـــــــد ِ همین نرگــس ها ست

 

 فاطیمـا نوشت : دل نوشته ای از خـودم / کامنـت/ پیرمـرد ِ مهربـــون


[ 20 اسفند 95 ] [ 00:30 ] [ فاطیما ] [ ___() ]