تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - رویای ِ بَر باد رفته

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

رویای ِ بَر باد رفته


کـاش چَنــدی به عَقَـــب بـاز می گشتیــــم

                          تــ ـــو , همـــان تـــوی ِ مـ ــــن بــودی

                                                               مــ ــن , همــان مـ ــن ِ تـ ــو

و اعتمـــ ـــاد

                           زیبــاترین اتفـــاق ِ ایـن ســـال ...

مــــــــ ـــــــن

                              هنـــــــــــــوز

                                                     با تــــ ــ ـــــو

رویـــاهــای ِ زیــادی دَر سَــر داشتـــم

              و اینجـــــــا

                                              پــایـان ِ رویـــاهای ِ مــ ــن نبـــود ...

بَعـــد ِ تــ ــو

                                            دَریچــــه ی ِ ایـن چشـــم ها

دیگـر به بَنفشـــه زار ِ هیــــچ رویــــایی

                                                              بــــاز نخواهَـــــــــــــد شـد

 

 

 
فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خـــودم


[ 15 اسفند 95 ] [ 16:58 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]