تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم - سیزدهمین سالگرد پدر

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نـدارم

جـاده احساس : به نـوشتن که عـادت کنی حرف زدن از یادت می رَوَد

سیزدهمین سالگرد پدر

تـوو تقـــویم ِ من , اسفنـــد یه مـاه ِ تَلـخ و تاریک ِ

یه مـاهی که از آغـاز ِ اولیـن روزش ,

میشــم غمگیـن ترین , غمگیـن ِ این خـونه

تـوو تــاریخ ِ روزای ِ تَلــخ و تاریکــش

امـروز , یـه روزه سَـرد و مَحــزونه ِ

یـه روزی که , طلــوع سَـرد وُ آفتـابیش

منـو یاد ِ غــروب ِ سَـرد و تاریکِ تـو مینـدازه ؛

کجـایی مهـربون  ِ مـن ؟! کجـایی بابایِ خـوب ِ من ؟!

دلـم تنگـه ِ بَرات ، نیستـی , چشـام تاره ِ بَرات ، نیستـی

کجـاست آغــوش پُـر مِهــرت ؟!

کجـاست عطــر ِ تَن ِ خوشبــو و پُـر عشقــت ؟!

امـروز سیــزده سـاله که نیستـی

امـروز سیــزده سـاله که رفتــی

می دونـی سیـــزده سال یعنـی چـی؟!

سیــزده سـال یعنـی مـن

به جای تــو و خیـره شُـدن تـوو چشمـای ِ پُـر عشقــت

با یـه سَنگ ,  دَرد و دل کـردم

سیــزده سـال یعنـی مـن

هَـر هَفتـه ،شَب جمعــه

به جـای تــو و غَـرق شُــدن تـوو آغـــوش ِ پُـر مِهــرت

با یه عکـس , عــاشقی کـردم

سیــزده سـال یعنـی مـن

با عشـق و بــوسه مثــل اون سـالا

صِــدا نَکَردَمِــت بـابـا ؛

سیــزده سـال یعنـی مـن

بی تکیـه گـاه بـودم  , امـا ,تــو , تـوو قلبــم بـودی بـابـا ؛

نمی دونــی چقــدر سختــه نَبــود ِ تــو , تـوی دنیــا

کـاش زودتـر بیـام پیشِــت , همـه عشقــم , تــو اِی بـابـا

طبقه بندی: نوشته هایم برای پدر،
[ 10 اسفند 95 ] [ 11:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]

نمایش نظرات 1 تا 30