تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - سیزدهمین سال ِ نبودنَت

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

سیزدهمین سال ِ نبودنَتتـوو تقـــــویم ِ مـن , اسفنـــ ــــد

                                       یه مــاه ِ تَلـــخ و تاریکــــــــــــ ِ

یه ماهــی که , از آغــــــاز ِ اولیــن روزش

                                               میشــم غمگیـــن ترین , غمگیـن ِ این خــونه

تــوو تــاریخ ِ روزای ِ تَلـــخ و تاریکـــــ ِش

                              امـروز , یـه روزه سَـــرد و مَحــــزونه ِ

یـه روزی که , طلـــوع سَـــرد وُ آفتـــابی ش

                                    منــو یــاد ِ غُـــروب ِ سَــرد و تاریکــــ ِ تـ ــو مینــدازه

کجــایی مهـــربون  ِ مـــن ؟!

                    کجـــایی بـابـای ِ خـــوب ِ مــن ؟!

                                     دلـــم تنگــه ِ بـَرات ، نیستــــ ــی

                                                            چشـــام تــاره ِ بــَرات ، نیستــ ــی

کجــــــــاست آغــوش پُـر مِهــرت ؟!

                                          کجــاست عطــر ِ تَــن ِ خوشبـــو و پُـر عشقــت ؟!

امـــروز سیــزده ســـاله که نیستـــی

                                 امــروز سیــزده ســاله که رفتـــــی

می دونــی سیـــزده ســال یعنـی چـی؟!

                                                        سیــزده ســال یعنــی مــن

به جــای تـــو و خیــره شُـدن تـوو چشمــای ِ پُـر عشقــت

                                                           با یـه سَنگــــــ ,  دَرد و دل کـــردم

سیــزده ســـال یعنــی مـــن

                                                       هَـر هَفتـــــه ،شَـب جمعــه

به جــای تــو و غَــرق شُــدن تــوو آغـــوش ِ پُــر مِهــرت

                                                             با یـه عکــس , عـــاشقی کـــردم

سیــزده ســال یعنــی مـــن

                          با عشـق و بــوسه مثــل اون ســالا

                                                                        صِـــدا نَکَردَمِــــت بـابـا

سیــزده ســال یعنــی مـــن

                      بـی تکیـه گــاه بـــودم  , امــا

                                            تــ ــو , تـوو قلبـــم بـودی بـابـا

نمی دونــی چقـــدر سختـــه

                                                نَبـــود ِ تــ ــو , تــوی دنیــا

کــاش زودتــر بیــام پیشِـــت

                                                                  همـه عشقــم , تــو اِی بـابـا

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتـه ای از خــودم /   شعــر # تــــرانه # قـــافیه # دومیـن # اثــر


[ 10 اسفند 95 ] [ 10:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]