تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - دَردی عمیق

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

دَردی عمیقحضــور ِ بعضــــــــــــی ها در زندگـــی

                                                           مُبهَـــــم اســت

نمی دانـــی عشــــق َ ند یـا دوســــت ؟!

                           مــــاندنی اند یـا رفتنـــــــــــــی ؟!

                                                       امـــا دوستـِـشــــــــان مـی داری

می خواهــی که در تنهـــایی ات باشَنـــد

                            بــــودَن ِ شان , آرامـــش است وُ

                                                                   عطــر ِ شان شیریـــن

امـــا ...

امــا  وای به روزی که همــان ها

                                       به هر دلیــل ِ بـــی دلیلــی , نابودَ ت کننـــد ...

                                                می دانــی عزیــز ِ جــانم ؟!

بعضـــی ها  را

                نمی شَـــوَد از یــ ــاد بُـرد

                             نمی شَـــوَد از دل پاکــــــــــ کـرد

                                             نمی شَـــوَد از خاطـــره ها جُــــ ــدا کـرد

چَشــم هایت که به چَشمــــانشان بیُفتَـــد

                           گُذَشتـــ ــه

همچــون رَخشــــــــی سِپیـــد

                          از پیــش ِ چَشمـــانَت می تـــازد وُ

                                                             تَمــام َ ت را تمــام مـی کُنَــد

بعضــــی ها را

                             نمی شَـــوَد دلتنَگــــــــــــ نَشُــد

بعضـــی ها را

                                      نمی شَـــوَد دوســـــ ـــــــت نداشـــت

چه بِخواهــی , چه نَخواهـــی

                                   آنهــــــــــــا

                                                      جـــــــــــایی

گوشـــــــــــــــــه ی قَلبـَــــت

                                                                  سَنجـــــاق شُـــــده اند

حتــــــــــی

               اگــ ــ ــــــر

                                      تــــو را شکستـــه بـاشَنــد

حتــــــــــی

              اگــ ــ ــــــر

                   ممنــ ــــــوعه باشَنـــد

و چه دَرد ِ جانکـاهی ست که

                     شِکَستــ ــ ــ ــه باشــــــــــی وُ

                                                 تمـام راه هـا برایَـت ممنـــــوع شَــوَد

چیـزی شبیـــه ِ

                 دسـت و پـا زَدَن در دریــــایی که

                                                              ســــــــــــاحِل نَــدارَد ....

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم


[ 30 بهمن 95 ] [ 22:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]