تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - عشــق

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

عشــقپیچیــــده عَطـــرت میـان ِ جــان

                                رُســــــــوخ کــرده ای در مــ ــن

                                                          بــی آنکـه بِشنــــــاسَمَت ...

گـاه در خیــــالم قَــــدَم می زَنــی وُ

                          گـاه میـان شعـــــرهایم می نِشینـــی وُ

                                                                         عاشقــ ـــانه می شَــوی

هـر شــب

آستیـــن ِ رویـــــــــــایم را از تــ ـــو پُــر می کنــم وُ

                                                     به شـب نشینــی ِ شَـب بـــوها مــــی رَوَم

می نشینـَــم رو به رویِشـــان

                          زُل می زَنَــــم در چَشـــــم هاشان

                                                 و با آنهــا از عشــ ـــ ـــق می گــویَم

گُلبـــرگ هایشان را بَـر پـــــوستم می کِشَـــم

                                                 و خیـــال می کنــم

نـــاز ِ دســــت های ِ تــوست

                                                        که آرام صـــورتم را لَمـــس می کنـد وُ

از پیچـــک ِ گیســــوانم می گــذرد وُ

                                               جــایی میـان ِ جـــان

هُـــرم ِ نفـــس هایش

                                            بَنــد بنــد ِ تَـنَـــم را به جُنــــون می کشـــاند

و با خـود فکـــر می کنــم

                             شَــب بـــوها نیــز

                                                  از گـــل های ِ وحشــی ِ دشــت ِ جُنـــون اند

که ایـن گـــونه چـون تـــ ـــو

                                          وحشیــانه چنگـــــــ می زَنَنــد , زنــــانگی هایم را

به مـــن نَخَنــــد !!!

                      وقتــی تـــ ــو نیستــی

                                      مــن با که حـــرف زَنَـــم ؟!

                                                          از دلتنگـــی هایم , با که بگــــویَم ؟!

راستـی کجـــایی ؟!

                        چـرا نمی آیـــی ؟!

                                  چـرا پیـــدایَم نمی کنـی ؟!

مــن اینجــا

سالهــــاست که انتظــــارت را می کِشَـــم

                                                 سالهـــاست که عاشقـــانه های ِ نیلـــی ام را

دَسـت چیــن کـــرده ام  وُ

                                 بـرای ِ تــ ــو کنــار گذاشتـــه ام

کــاش بیـــایی

                                  با یکـــ سبـد یـاس و گردَنبنـــدی از عشــق

کـاش آن روز که می آیــی

                                  در مـن هنــوز رویـــــایی باشـد

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دل نوشتــه ای از خــودم  /   # ولنتــاین # مبارکـــــــــــــ
[ 25 بهمن 95 ] [ 20:42 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]