دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

دلم گرفته استدلـ ــــ ــــم گرفتـــه اسـت

                                                          بـرای احســـاسی که مُنجَمِــــد شـد

بـرای رویــاهــایی که مــدت ها قَـــد کشیدنـــد و ُ

                                                    امـــروز فــــرو ریختنــــد

بعضــی اتفــــاق ها

                                                    با تـــاریخ دقیقشــــــــــان

باید ثبــت شَوَنـــد در دفتــــــرت

                            تا با نگـــاه کــردن به آنهــا

                                                          حمــــاقت هایت را از یــــــاد مَبـَـری

.

.

.

پ.ن 1 : هجدهـــــــــــم بهمــن 95

                             دیــدن ... فهمیـــدن ... شُکــه شــدن ... شکـــــ ....حال ِ بَـــد

پ.ن 2 : بیسـت و سـوم بهمـن 95

دیـدن ... یقیــن ... بــاور نکـردن ...مکــث ... اشکـــ ... شکستــن ...حال ِ خیلـی بّـــد

پ.ن 3 : بیسـت و ششـم بهمـن 95

پیــام ... حـرف ...بغـض ... اشکــ ... شیـــوَن ...گلایــه ... حــق ... قسمــــــــــــــــت

سکــوت ... حقیقــت ... اطمینــان ... پــــــایـــان دوســــــــت داشتـن ... حـال ِ خــراب

پ.ن 4 : دهم اسفند 95

پیــام ... حــرف ... حقایق دیگــر ... دلتنگـــی ... دوست داشتــن ...از یـــــــاد نبردن

بغــض ...اشکـــ ...خوشحال نبودنش ... محکوم به نداشتنش ... عشق تا ابد ممنوع

پ.ن 5 : بیست و یکم اسفند 95

پیـام ... بی تفاوتـی ... بی حِسـی ... ناراحتـی ... رفتـن ... خداحافظـی برای همیشـه

 

 

 

 

فاطیمـا نوشت : دل نوشته ای از خــودم[ 18 بهمن 95 ] [ 12:30 ] [ فاطیما ] [ کامنت این پُست بسته است() ]