دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

شده آیا ؟!شـده از فکــر ِ مـ ـن و پنجـ ــره و میـل ِ قَـفَـــس

                                                            اَبــــر شَـــوی؟!

یا دلـــت تنگـــــــــ ِ مـ ــن ِ خستــه شَـــوَد

                                              تا دَم صبـــح بِـباری و بـــــاران بِشَــــوی؟!

شــده آیــا به کســی فکــر کنــی

                         مــن به نگــــاهـَت آیَــم ؟!

                                      یا که از تـــاب ِ تَنَــم مَســـت شَــوی

                                                                  مــن به خیـــالـَت آیَـــم ؟!

شــده هـر شــب ِ مهتـــاب

                     از حســرَت ِ آغـــوش ِ کسـی بُغــض کنــی

                                          یــا ز ِ آفـــاق ِ دلــت آه کِشــی , نـــاله کنــی ؟!

شـده خَـمـر ِ مُژگـــان ِ کسـی

                     دیــده ز ِ روی َت بِبَـــرَد ؟!

                                            یا که از عطـــر ِ خوشـَش

                                                             هــــوش  زِ سَـــرها بِـــرَوَد ؟!

شـده هـر لحظــه پرستـــو شَـوی و

                   کـــوچ کنـی از شهــر ِ دلـت ؟!

                                             یا دلــت سَــــــــرد شَــوَد

                                             بخــــواهی دل بِکَنـــی از عشقـــت ؟!

شــده آیــا به فرامـــــــوشی ِ خاطــره ها فکــر کنـی ؟!

عطــر صـد خاطــره در یــاد ِ مَشــام َت پیچَــــدُ آنگـاه

                                                                     کمــی مَکـــــث کنــی ؟!

شـده تنهـا شَــوی و فاصلــ ــه گیــری زِ همــه

                  یــا بخــواهی دور شَــوی در دورتــرین نقطــه , ز ِ افهـــام همـه ؟!

شــده از گُــذَران ِ طپــش ِ ثـــانیه ها

                                                      خستــه شَــوی ؟!

                                    یــا بخـــواهی بِـــرَوی هـَم پَــر ِ پَـــــروانه شَــوی ؟!

شـده یکـــ حـرف که نــه , یکــــ عکــس که نــه

                                        یکـــــ تـــ ــو , تــو را تا خــود ِ رویـــا بِبَـــرَد

یــا تَــب ِ گـــرم ِ کســی

                                                                 دل ز ِ جهــان َت بِبَـــرَد ؟!

شــده آیـا غــزل و شعــر و نگــار و قــافیه را گـُـم بُکنــی

           تـَه ِ شعــرت بمـــانی و

                                                             شِکـــوِه به یَــــزدان بُکنــی ؟!

گـَـر تـــو هـم مثــل مـ ــن ِ خستـــــــه

                             به ایـن دَرد دُچـــاری هـر شــب

زیــر ِ لــب آهستـــــــــه همـی خـــوان

                                                                   که ای دل

تا بــوده , همیــن هســـت و

                                                        تا هســـت , دَرد , همیـــن اسـت

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : اولیــن  دلنوشتـه ی قــافیه دار از خــودم  بعد از هفــت سال نویسندگــی
[ 9 بهمن 95 ] [ 21:55 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]