دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

خاطراتخاطـــرات

              به شَــراب می مـــانَـند

                                           خُمــــارت می کننـــد

                                                                     مَستَــــــت می کننـــد

آنگـاه که مَســـ ــ ــت شــــدی

                                                   آنگـاه که تَعـــــادل َت بَرهَــم خــورد

شبـــی را تا به صبــح

                          چنــان گیـــــج َت می کنند

                                                              چنــان خــــوابت می کننــد

که سپیـــده دَم ِ صبــح

               هنگامـــی که چَشـــم می گُشــــایی

                                       سَـرگیجــــه های ِ مَستـــی اش

                                                                  هنـــــوز با تـــ ـــوست

خاطــــرات

          تلــــــ ـــــــــخ انـد

                                                             همچُــون مَـــزه ی شَـــراب

و تَـــــــــداعی ِ شان

                          مَســـت کننـــده اسـت

چـون حــال ِ خــوشَت

                                                 پـس از خُــوردن ِ جـــامی از شَـــراب

 

 


 

 

فاطیـما نوشت : دل نوشتــه ای از خــودم
[ 30 دی 95 ] [ 16:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]