دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی منهنــــوز نیـــآمده , رفـــت

                         بـی آنکـه بُگــذارد , دوستَـــــش بِــدارَم

                                                     بـی آنکـه بُـگذارد , دوستَــــــم بِــدارَد

گاهــی از رفتَــــن کســی

                                             نابــــود نمی شـــوی

تنهــا سکــ ــــوت می کنـــی و

                                                       دل می کَنــی از دوســت داشتـــن ها

دنیــای ایـن روزهـــــای ِ مـ ـــن

                               عجیـــب دنیـــایی ست

مـــن در فکــر او و رفتَــــن ِ زود به هنگـــامَ ش

                              و اویــی که نمی دانــم در خلـــوت َ ش

                                                             به مــن فکــر می کنـد یا نـه ؟!

و دیگــــری که

                        کمــی آن طــرف تَر از رویــــای مــ ـن و او

رویـــای ِ خـــودش را با مـ ــن می بینـــد و

                                                   دوســت داشتـَنَــش را فریــــاد می زَنَــد

غــــافـل از آنکــه

                  او دل ِ مـــرا شکســـــت و

                                         مـ ــن دل ِ آن دیگـــری را

و حـــال

                                       هَـر سـه دلگیـــریم از ایـن دوســت داشتــن

گـاه با خـود فکـــر می کنــم

                                  زندگــی با کدام معشـــوق می توانـد زیبــا تَر باشـد ؟!

اویـی که دوستـــــــش داری

                                                        یـــا ...

                                آنکـه تـ ــو را با همــه ی قلبـــش دوســت مــی دارد ؟!

تَـه ِ افکــــــــار ِ مــن امـــا

                 به هیــچ نقطــه ی مُشخصـــی نمی رسَــد

                                            جُــز آنکـه مُـــدام با مـــن تکـ ـــرار می کنــد

زندگـی بــی عشـــق

                              زندگــــی نمی شَـــ ــــ ـــ ـــوَد

 

 

 

 

 

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
نوشته شده در 14 دی 95 ساعت 18:27 توسط فاطیما مسافر احساس |

اخرین مطالب
بیرون بیا از پیله ی رویاهایم
موهای ِ من وُ شعرهای ِ تو
کوتاهشان کردم
شعری سُرخ
لحظه ای در خواب و رویآ
بهشت ِ تو
عشق
شعری در آغوش ِ تو
مثلا مـن مثلا تـو
حِس ِ خوب ِ شعر

نمایش نظرات 1 تا 30