تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - تولــدم

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

تولــدم


تولـــ ـــد

          یکـــــ قـَـــرار اسـت

                              یکــــــ قــــرار ِ بـی قــــرار

قــــــــــــــــراری که با خـــــــــود

                            سَـر ِ آدم هـــای ِ دوســت داشتنـــی ِ زندگیـــت می گُـــذاری

وقتــی عَقــــربه ها

            از ساعــت ِ 00:00  می گُذَرَنـــد

                                      قـــرار ِ اعـــلام نشـــده ی تـ ـــو آغـــاز می شَــوَد

و تـــ ـــو

            تا آخــرین ثــــــــــــــــانیه هـایش

                                                      چَشـــــــــم به راهـــی

چَشـــم به راه ِ

                 حرفـــــــی

                               خطـــــــی

                                             یــــــــادی

                                                              لبخنــــــــــــدی

که حالَـــت را خــــــــوب کنـد

                      که به تــــو یـــــادآوری کنــد

                                     هنـــوز فرامـــوش نشــده ای

                                                              هنـــوز در یــــادشان هستـــی

و هنــــوز

               ستـــاره ی ِ مِهــرَت

                                    در تقــویم ِ قلبشـــان می دِرَخشـَد و

طوطیـــای ِ عشــق َت

                                                در آسمـــان ِ یـــادشان پــــــرواز می کنـد

تولـــ ـــد

             یکـــــ قـَــــرار اسـت

                                         یکــــــ قــــرار ِ بـی قــــرار

قـــراری که

                         آدم هــای ِ ضیـــافـتَش , میـزبـــان اند و

                                                              تــ ــو , میهمـــان ِ ایـن بَـــزم

تولـــ ـــد

                یکـــــ قـَــــرار اسـت

                                      یکــــــ قــــرار ِ بـی قــــرار

قـــراری که اگـر تـ ــو نبــاشی

                                                        قـــرار ِ مـ ــن , قـــرار نمی شَــوَدفاطیمـا نوشـت : دلنوشتـه ای از خـــودم

و متـاثر از متن تولد ِآقای حــامد سپهـر(http://hamed-92.mihanblog.com/ )
[ 6 دی 95 ] [ 15:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]