دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

یلــدای ِ پاییـزیایـن پاییـــز

                 فقـط مــن و تـــو را کـَــم داشــت

زیــــر ِ یکــــــــ بـــاران

                             بـــــــــــی چَتـــر

                                                             دَســـت در دَســـت هـــم

ایـن پاییــز

                 فقــط مــن و تـــو را کـَــم داشـت

روی ِ یکـــــ سنـگ فـَـرش ِ پاییــزی

                                                                    پـا به پـــای ِ هــم

نیـــــامَدی و

                           ایـن پاییـــز هـم به اِنتهـــا رسیـد

به اِنتهــا رسیـــد و

                   در کـــوچه ها و

                                     خیــابـان ها و

                                                      کافـــــه هایش

هیـــچ عاشقــــانه ای

                                     اتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق نیفتـــاد

نیـــــامَدی و

                           لا به لای ِ خــِش خــِش ِ برگـــــ هایش

نَجــــوای ِ دوستـت دارم های ِ هیــچ گـــامی

                                                                       شنیــــده نَشــد

نیــــــامـَدی و

               مـــ ـن

                                                  بایـد مثــل هَــر ســــال

یکــــ زمستـــــــان و بهــار و تابستــان دیگــر

                                          در انتظـــــار ِ پاییـــز ِ آمَـــدَن َ ت بمـــانم

نیــــــامـَدی و

                  نَشــد که روزهــــای ِ بـَدمـــان

                                                           خـــوب شَـوَد

نیــــــامـَدی و

                نَشُــــــــــــــد

                               که ایــن یلــــ ــــدا

حافـظ ِ فــــــــــــال ِ مـ ــن

                                خبـر از زمستـــــــــــــــــانی گـَـــرم

                                                  آغشتــه به آغـــــوش تـــ ـــو دَهـــَد

نیـــــــامـَدی و

                  ایـن زمستـــــــــــان هـم

                                                         بـاز تنهــــــایَم

 

 

  

فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
[ 29 آذر 95 ] [ 22:30 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]