دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

بوسه ی یلــداییمـ ــن

         یکـــــــــ بوســه ی یلــ ــدایی می خواهـَـم

یکــــ بوســـه

                 که از فشـــار َ ش روی لــب هـایم

                                                           همـه چیــز از یـــادَم بِــرَوَد

بوســـه ای که

          کــار ِ نیمـه ِ تمـام ِ سـال ها تنهــایی را

                                                                  تمـــــــ ــــــــــــام کند

تمـام که می گــویم یعنــی

                      تــ ــو مَسـت ِ نگاهــم شَــوی

                                                           مـ ـن خُمــار ِ چشـــم هایت

تـــو بـی تـاب ِ عطــر ِ تَنـَـم شَــوی

                                       مـ ـن بــی قـــرار ِ عطَــش ِ مـــردانگی هایت

تمــام که می گــویم یعنــی

                           تـ ــو عــــاشقم شَـــوی

                                                           و مـ ـن برایـت جــان دَهَــم

تمــام که می گــویم یعنــی

                                     پـایـان ِ تمــام ِ

تنهــــــایی ها

              بی اعتمـــادی ها

                                بی تفــــــاوتی ها

                                                   خستگــی ها و

                                                                     بی حوصلگـــی ها

تمــام که می گــویم یعنـی

                              تـ ــو اینجـا

                                              مـ ــن هـم اینجــا

مـ ــن

                    یکــــ بوســه ی یلــ ــدایی می خواهـَـم

یکــــ بوســـه

                    تَـه ِ آن کوچـــــــــــــــه ی ِ بُـن بَســت

                                                               که راه به جــایی نـدارَد

یـا بـاید بِبـــوسی ام

                                            یـا به زور بـاید هـــزار بـار بِبـــوسی ام

مـ ــن

                  یکــــ بوســه ی یلــ ــدایی می خواهـَـم

یکــــ بوســـه

               که مَـرا از اِنجمـــاد ِ سَــرد ِ ایـن تنهـــایی

                                                                           بِرَهــــــــــانَـد

 

 

 

فاطیما نوشت : دل نوشته ای از خودم
[ 15 آذر 95 ] [ 22:50 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]