تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - تـَه ریــش

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

تـَه ریــشنـَـه !

            شــِش تیغـــه ِ نـَــه !

                                         تنهـــا تـَه ریــش به تـــ ـــو می آمَــد

زِبــری ِ صــــورت ِ تــ ــو

                    روی ِ نـَرمـــی ِ گـــــونه های ِ مـ ـــن !

                                                                    فِکــرَش را بُکــُـن !

آه ...

                                                 چه خیــال محــــالی ِ بـود بــــــودَنـَت

طعـــم ِ بوســـه هایت

                          حتـــــــــــــــــــی از دور

                                     هنــوز از حافظـــه ی ِ لـَب هـایم

                                                            پـاکــــــــــــــــ نشــده اسـت

و آغـــــوش َت

                                               آه از آغـــــوش َ ت ...

تـ ــ ـــو

             رویــــــــــــای ِ هـِزار هـِزار آرزو را

                                             در خاطـــره ی ِ ایـن پاییــز خشکـــاندی

و با بـــودن هایی که

                       به بـَدتریــن شکــل ِ مُمکـن

                                                نَبــــودن هایت را فریــــــــاد مــی زَد

بـَر عاشقــــــانه های ِ زنــی که

                                               بــــوسه می طَلَـبیـــد و

بــ ــاران

                           و آغــوشی بــــی قــَــرار

                                       خـَط کشیـــ ــــ ــدی

چه خیــــال ِ مَحــــــالی بــود

                              بـــــــــــودَن و

                                                خواستـَــــــــــــن و

                                                                     دوســت داشتـَنـَــت

و در ایـن اَبـــــدیت ِ تنهـــایی

                       اِتفــــاق ِ لـَب های ِ تــ ــو

                                        اِتفــــاق ِ آغــــوش تــ ــو

                                                         اِتفــــاق ِ چَشـــــم های تــ ــو

رُخـــــــدادی بــود که

                        هیــچ گـاه بـرای ِ دلتنگـــی های ِ مـ ــن نیفتـــاد

نـَـه !

            شــِش تیغـــه ِ نـَــه !

                                         تنهـــا تـَه ریــش به تـــ ـــو می آمَــد

 

 

 

فاطیما نوشت : دل نوشته ای از خودم


[ 6 آذر 95 ] [ 23:45 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]