تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - پاییــز ِ بَرفی

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

پاییــز ِ بَرفیشکــوه اولیــن دانــه های ِ بَــــ ــــرف در پاییــز !!!

                   به گـُمــــانَم

                                                 نظــم ِ فصــــل ها بَـرهَـم خـــــورده

                      یــــــا

آذر با خـــدا تَبـــانی کـــرده اسـت

                    که ایـن چنیــن تَـن پـــوش ِ بَرگـــــــــــ ها

                                                                   سِپید گـَشتــه اسـت

کســی چـه می دانَـــــد

                                                     شـــاید هَــم

                                      پاییـــز دِلباختــــه ی زمستـــــان شـده اسـت

و اینهــا همـــه

                    چیـزی جـــز دِلبـــری پاییــز

                                            برای ِ آمـــ ـــــدن ِ زمستــان نیسـت ...

 

 

 


فاطیمـا نوشـت : دل نوشتــه ای از خــودم
[ 1 آذر 95 ] [ 23:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]