تبلیغات
دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم - تَرکـــ کردن ها

دلـم گرفتــه...دلــم عجیــب گرفتــه...خیــال خـواب نــدارم

جــاده احــساس : به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

تَرکـــ کردن ها

چه فــَرقـــــی می کنـــد

                            آدم باشـد

                                             یا شِــیء ای بــــی جــان

تَرکـــــــ کَردَنـــی ها را

                                                            بـاید تَرکــــــــــــ کـرد

مثــلا همیــن گـــوشی

                                          چنـد ســالی با مــ ــــن بـود

تــوی کیفـــــــــــــــم

                   تــوی جیبـــَـــــــم

                                     تــوی دَستــَـــــــــــم

                                                                   لا به لای انگشتــــــانم

امـــا امـروز ترکـــــــ َ ش کَــردم

                                            و حالا یکــــ گــوشی زیبــا و مُـــدِرن

لا به لای ِ انگشتـــــانَم حِــــس می شَــوَد و

                                                        صَفَحــــات َ ش لَمــس می شـَوَد

یا آن برنــــامه های رنگــــارنگ

                             با صَفحــــه های ِ چــَت و

                                          اِستیکــــرهای ِ خــوش آب و رنگـــــــــ َ ش

که بعضـــی هاشان را

                     ســـال ها پیــش تَرکــــــــ کـردم

                                           و بعضـــــــــــی هاشان را

                                                                    چَنـــــــــــــــدی پیــش

یا حتـــی

                                             آن مِــداد نـوکی ِ زیبـــای ِ دوران کـــودکی

که یــادم نمی آیـَـد

                         کِــی و کجــا و به وقـــت ِ کــــــــدام اَیــام

                                                                       تَرکـــــــ َ ش کَـــردَم

خواستَـــم بگـــویم

                      یکـــــ جــایی از زندگـــی

تَرکـــــــــــــــــــ ِ چیــزهایی که رَنــــــــج َ ت مــی دَهَــد

                                                                        آســـان می شَــوَد

از آدَم َ ش بگیــــر

                                         تا همـــان شِـیء بــی جــان

آســان دِل می کَنـــــــــــــــــــی

                  آســان جـُــــــــــــدا می شَــوی

                          آســان وابستگـــی ها را کَــــم می کنــی

                                             آســان عـــادَت ها را تَرکــــــــــ می کـُنــی

و عَمیـــــق تـَر نَفـــَس می کِشــی و

                                                          عَمیـــق تـَر زندگـــی می کـُنـی

خواستـــم بگــــویم

                                     یکــــــــ جــایی از زندگـــی

می ســـــــــــوزانی

                                   در قَلـــب َ ت

یــــــــــــــــادها را

                             خاطــــــــره ها را

                                                 آدم هـــــــــــا را

                                                                    آدم هــــــــــا را

 
فاطیمـا نوشـت : ئل نوشتـه ای از خــودم
[ 27 آبان 95 ] [ 21:00 ] [ فاطیما ] [ مسافر احساس() ]